Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2020. a. kell 15.40
Muudetud: 26. aprill 2020. a. kell 18.24

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

6. klassi lõpetaja:
* saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
* mõistab olulist õpitud temaatika piires;
* kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
* tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
kõnelejaga;
* teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab
neid arvestada;
* rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
* töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
* seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.-13.03.2020
1) Ajavormide harjutamine (past simple, past continuous, present simple, present continuous). Kaudkõne (WB p 74)
2) Unit 12 kordamine
3) Õppetöö koolis peatatud...

16.-20.03 Koduõpe
1) Unit 13 sõnavaraga tutvumine. "Stressed": TB p 75-75 ex 2-3 suul, ex 4 kirj + selgeks õppida. Ajad (the Present Simple / the Past Simple / the Present Continuous / the Past Continuous (moodustamine TB p 123-124) + WB p 77 ex 1.
2) Enesetunde kirjeldamine, kaudne kõne TB p 75-76 ex 2-5, WB p 77-78 ex 2, WB p 79 ex 4a. Unit 13 sõnad (1.-20.) korrata-õppida
3) "Feeling stressed" - töö tekstiga TB p 77-78 ex 6 lug, ex 7 õppida selgeks, ex 9 kirj vihikusse

23.-27.03 Koduõpe
1) Teksti "Feeling Stressed" häälega lugemine ains 3.pöördes, vt TB p 78 ex 8.
Sõnavaraharjutused WB p 78-80 ex 3, 5. Unit 13 sõnavara õppimine (vähemalt 1.-30.)
2) Mishaps (WB p 81-82 ex 9ab). Write about a mishap in your life (WB p 82 ex 9) / kirjuta ebaõnnestumisest/õnnetusest/äpardusest oma elus. Kirjuta jutt, loogilise ülesehitusega (jutul on algus ja lõpp), ära nummerda lauseid. NB! Käekiri! Pildista, lae fail eKooli. Tähtaeg: 27.03 kell 15.00
Unit 13 sõnade kordamine-õppimine
3) Unit 15 "Red Nose Day" - töö tekstiga TB p 89-91 ex 4-6. Video https://www.youtube.com/watch?v=oslQrs7rO2o. Väljendid TB p 90 (5) õppida.
Ettepaneku tegemine või nõu küsimine: Shall I/ we...? Loe/mõtle/tõlgi TB p 88-89 ex 2-3 (suuliselt) ja tee WB p 91 ex 1-2 (ex 2 selgituseks: Shal we...? küsilauses, Let's... jutustavas lauses)

30.03-03.04 Koduõpe
1) Unit 14 sõnavaraga tutvumine, sõnavara harjutamine WB p 83-84 ex 1-2a-2b-2c), omadussõnast nimisõna tuletamine ja vastupidi. In the street - sõnavara (TB p 82 ex 2a suul + õppida!)
2) The story of the zebra crossing - töö tekstiga, TB p 83-85 (ex 4, 6, 7 suul, ex 5 õppida pähe, ex 8 jut)
3) STREET. Make a poster / mind map (TB p 87 ex 12). Koosta A4 lehele plakat/mõttekaart STREET (NB! Korrektne vormistus! Kasuta erinevaid värve, illustreeri). Unit 14 sõnad (vähemalt 1.-20.)

06.-10-04 Koduõpe
1) Unit 14 sõnavaral põhinevad harjutused (WB p 86-87 ex 6-7). Linnaplaani järgi kirjutamine (WB p 89 ex 9)
2) Eessõnad (WB p 84 ex 3). Kaudkõne (käsk, palve), väljendid WB p 85-86 ex 4-5, WB p 90 (1), 92 (3)
3) How can I get to the ...? Tee juhatamine (kasutades kaarti). TB p 86-87, WB p 88. Tee küsimine/juhatamine koolimajas.

13.-17.04 Koduõpe
1) Show what you know TB p 92-93; murdude nimetused TB p 91, WB p 94 ex 7
2) Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, TB p 79-80, WB p 80-81, 93 (5).
3) Grammatika kordamine ja kinnistamine WB p 91-95

KOOLIVAHEAEG 18.-26.04.2020

27.04-01.05 Koduõpe
1) Unit 16 sõnavaraga tutvumine, TB p 94-96, WB p 96. Vähe/veidi: (a) few/ (a) little, sõnade tuletamine WB ex 97 (3)
2) "A country clean-up day" - töö tekstiga TB p 96-98; WB p 98-99 ex 5. Sissejuhatuseks: Teeme Ära 2008: https://www.youtube.com/watch?v=IPG5pcukWUc
3) Recycling in my home - jutukese kirjutamine WB p 100-101 ex 8, 9. Kaudne kõne - kas küsimus; WB p 100

04.-08.05
1) Unit 17- viisakusväljendid kohvikus ja restoranis TB p 100-101, WB p 103-104 ex 1-4
2) Eessõnad WB p 104-106 ex 5-7; kuulamisharjutus WB p 106 ex 9
3) Chocolate - töö tekstiga TB p 102-103; sõnavara harjutamine WB ex 8. Quick chocolate fudge TB p 104; Chocolate in your family - jutukese kirjutamine WB p 107 ex 10

11.-15.05
1) Shores. Unit 18 sõnavaraga tutvumine, TB p 105, 106; WB p 108-110
2) Unit 18. Chores - kodused toimetused, majapidamistööd. "Home robots" - töö tekstiga TB p 107-109; Video https://www.youtube.com/watch?v=RHu4Be4Mld4
3) Articles a/an, the. WB p 111-112. Writing about your regular chores (WB p 113 ex 9)

18.-22.05
1) Unit 19 - My media life. TB p 110-114 ex 1-8, WB p 114 ex 1
2) Ajad, abitegusõnad. Lühendid. Kordamine. WB p 114-117 ex 2-7, WB p 118-119 ex 2; WB p 122
3) Jutuke "My media life"(WB p 117 ex 8). Kordamine ja kinnistamine

25.-29.05
1) ROUND-UP TEST
2) Unit 20: sõnavara ja grammatika kordamine ja kinnistamine. Dialogues. Short forms (WB p 119-120 ex 1, 3-5)
3) "Class trip" - töö tekstiga TB p 116-118 ex 3-7, WB p 124 ex 10

01.-09.96
1) Show me what you know TB p 119. My summer - jutukese kirjutamine WB p 125, TB p 122
2) Täringumängud TB p 120-121. Kokkuvõtted õppeaastast.
3) Praktikaperiood, klassireis (???)

Have a nice summer!

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
Õpilane
* Omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa (unit 13-20),
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpib korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi;
* Oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* Oskab kasutada poes ja kohvikus vajalikke väljendeid;
* Oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust;
* Oskab kirjutada lühijuttu taaskasutusest, oma kodust, meediast oma elus ning suveplaanidest;
* Oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must;
* Oskab kasutada artikleid a, an, the;
* Oskab moodustada kaudkõnet (jutustav lause olevikus);
* Oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev olevik, kestev minevik; täisminevik);
* Oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte;
* Oskab kasutada sagedust näitavaid sõnu: always, asually, often, sometimes, rarely, never;
* Oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu, oskab omadussõnast moodustada määrsõnu;
* Teab omadussõna järjekorda nimisõna ees;
* Oskab nimisõnu ja tegusõnu tuletada;
* Oskab kasutada eessõnu väljendites;
* Oskab omadussõnast moodustada määrsõnu;

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (3 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne )
annavad kokku veel ühe/kaks (olenevalt protsessihinnete arvust) KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Trimestri vältel toimub
1) Õppeprotsessi hindamine ettevalmistuseta, tunni töö hindamine
2) Õppeprotsessi hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö hindamine; sõnavara tundmise kontrollimine
3) ... testi, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega). "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.


Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 4., kirjastus Studium, Tartu 2015 (õpik, TV, CD)