Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 2. märts 2020. a. kell 12.26
Muudetud: 2. märts 2020. a. kell 12.26

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (09.-13.03)
Teemad: Tuhala nõiakaev, aegade kasutamine lausetes.

1) U.14 Water TB p 83-85 töö tekstiga " The Tuhala Witch`s Well
2) Aegade kasutamine lausetes: the past simple, the past perfect WB p 98 Ex 2, harjutusi sõnavarale WB Ex 1 p 97; Ex 3-5 p 98-99
3) Reading the texts TB p 86-88; sõnade liikide määratlemine; kuulamisül. WB ex 6 p 100; kirjutamine ilusast looduslikust kohast, mida oled külastanud WB Ex 7 p 101

II NÄDAL (16.-20.03)
Teemad: kinnistamine; the past simple, the past perfect.

1) U.14 teemade kinnistamine
2) TEST (Unit 14): harjutus sõnavarale, the psat simple/ the past perfect, tõlkelaused, lugemisülesanne. 7-a klass 17.03/ 7.d klass 19.03
3)U.15: Show what you know TB p 89-92

III NÄDAL (23.-27.03)
Teemad: kordamine; Iirimaa.

1) Show what you know WB p 102+ harjutused
2) U.15 gammatika kinnistamine
3) Unit 16 Ireland TB p 93-96 Ex1-6

IV NÄDAL (30.03-03.04)
Teemad: artiklite kasutamine; Saaremaast kirjutamine.

1) TB Ex 7-12 p 96-97; artiklite kasutamine WB p 106-107
2) Unit 16: tõlkeharjutus WB Ex 5,6 p 108+ kuulamine WB Ex 7 p 109
3) Saaremaast kirjutamine WB p 110

V NÄDAL (06.-10.04)
Teemad: it is/ there is; kaudkõne

1) Unit 17: töö tekstiga" Foolish Brothers" part one TB p 102-103; WB Ex 2- 4 p 111-113( it is..., there is...), reported speech
2) TEST (Unit 16): a/an/-, harjutus sõnavarale, tõlkelaused, lugemisülesanne, Saaremaast kirjutamine (6 lauset). 7.a klass 07.04/ 7.d klass 09.04.
3) Suur Reede

VI NÄDAL (13.- 17.04)
Teemad: kirjutamine sellest, kuidas midagi kasvatada; ebareeglipärased tegusõnad.

1)töö tekstiga" Foolish Brothers" part two TB p104-105; WB Ex 5 p114-115
2) Kuulamisül. WB Ex6p115; kirjutamine sellest, kuidas kasvatada kõrvitsat WB Ex 8 p 116+
ebareeglipäraste tegusõnade põhivormide harjutamine
3) loovtööde esitluste vaatamise päev

KOOLIVAHEAEG

VII NÄDAL ( 27.04.-01.05)
Teemad: Fish and Chips, ajad.

1) Unit 18: Fish and chips TB p 106-109 Ex 1-8
2) Unit 18: harjutusi sõnavarale ja aegadele WB Ex 1-4 p 117-119
3) püha

VIII NÄDAL ( 04.-08.05)
Teemad: tervislikud eluviisid, retseptide lugemine ja tegemine, lihttuleviku aeg.

1) U.18: Tõlkeharjutus+ kuulamine WB p 120-121; kirjutamine tervislikest eluviisidest WB Ex 8 p 122;
Unit 18: retseptide lugemine ja tegemine TB p 110
2) TEST (Unit 18): sõnavara, ajad, tõlkelaused, nõuannete kirjutamine kaalulangetajale (6 lauset). 7.a klass05.05/ 7.d klass 07.05
3) Unit 19: Future Life in 2050

IX NÄDAL (11.-15.05)
Teemad: to+ verb, verb+ ing

1) U.19: to+ verb, verb+ ing( WB Ex 1-3 p 123-125)
2) U.19 be going to( WB p 126-129)
3) U.19

X NÄDAL (18.-22.05)
Teemad: teemade kordamine Unit 20.

1) Unit 19 tööleht kinnistamiseks
2) Unit 20
3) Unit 20 teemade kinnistamine TB P

XI NÄDAL (25.-29.05)
Teemad: kordamine ja kokkuvõtete tegemine.
1) Unit 20 grammatika kinnistamine WB p
2) Unit 20 grammatika kinnistamine WB p
3) Aastast kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpuks õpilane:
*on omandanud uue sõnavara ja väljendid (ka viisakusväljendid) unit 10419 piires
* õpib kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi
* õpib paarilisega dialoogi harjutades suhtlema õpitud suhtlusfraasidega
* oskab kasutada järelliiteid -ant, -al, -ish, -able-, ous
* oskab moodustada ennemineviku aega ja võrrelda seda lihtminevikuga
* oskab moodustada passiivis lauseid
* teab määrsõnade erinevaid tähendusi
* oskab lugeda erinevaid numbreid
* oskab moodustada küsijätke ja neile vastata
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* teab, millistel tegusõnadel lisandub to+verb, millistel verb+ing
* oskab kirjutada head soovimise kaarti( good-luck card), filmiarvustust( 8 lauset) ja 8 lauset mingi teemapargi külastuse kohta
* oskab rääkida ja kirjutada vaatamisväärsusest( 8-10 lauset)
* teeb vahet aegadel: lihtminevik ja enneminevik, oskab neid aegu lausetes kasutada
* oskab määrata sõnaliike: nimisõna, tegusõna, omadussõna, määrsõna
* teab väljendeid sõnaga take ja oskab neid väljendeid lausetes kasutada
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* oskab kirjutada Saaremaast vähemalt 6 lauset

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta (tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi (kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet ( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt "2" (olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 7 + WB 7+ CD, kirjastus Studium, Tartu 2018

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega (nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega