Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 1. märts 2020. a. kell 19.43
Muudetud: 9. märts 2020. a. kell 11.41

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1001/VV1_lisa2.pdf#

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9.-13. märts
1) Unit 13 - Yesterday. Was / were. Mineviku ajamäärused. This year / last year. B p 78-79, WB p 74-75
2) Dialoogide koostamine paarilisega. Omadussõnad. B p 83-84, WB p 77
3) Kordamine WB p 78

16.-20. märts
1) Unit 13 töölehe täitmine omandatu kinnistamiseks. Unit 14 sõnavaraga tutvumine
2) Unit 14 - Visit. Nädalapäevad ja järgarvud. Tegusõna BE vormid. B p 85, WB p 79-80
3) A visit. B p 86-87

23.-27. märts
1) Kordamine B ex 8-10
2) Kordamine WB ex 7-11
3) Unit 15 sõnavaraga tutvumine WB ex 1-3.

30. märts - 3. aprill
1) Kuude nimetused, ilm. Grammatika kordamine. B p 91-92;
2) Grammatika kordamine WB p 89-91
3) "A snowy Sunday" - töö tekstiga. Jutukese koostamine ja jutustamine. B p 93-94, WB p 92

6.-10. aprill
1) Jutustamine. Kordamine WB ex 8-11.
2) TEST 15
3) Suur reede

13.-17. aprill
1) UNIT 16 - Birthday. Sünnipäevade tähistamine. Toiduained ja söögikorrad. B ex 1-6, WB p 96
2) Would you like some ...? Somebody / something B ex 7, WB ex 4-7
3) Järgarvud 8-100. Kuupäevad. Sünnipäevakutse kirjutamine. B p 102-103, WB ex 8-9

20.-26. aprill KOOLIVAHEAEG

27. aprill - 1. mai
1) Klassikaaslaste küsitlemine ja kokkuvõtte kirjutamine WB p 100.
2) Unit 17 sõnavaraga tutvumine WB ex 1, 7, 8
3) Kevadpüha

4.-8. mai
1) Camping. Telkimine. Did ... you? B p 104-107; WB ex 3
2) Did ... ? - mineviku kas-küsimuse moodustamine. Jaatavad ja eitavad laused lihtminevikus. B p 108-109; WB p 102-104
3) Kordamine WB p 105-106

11.-15. mai
1) Unit 18. Short cut. Lihtmineviku eitus ja jaatus. Tee juhatamine. B p 110-111
2) Taluloomad. Dialoog. B p 112-114
3) Taluloomad, ainsus ja mitmus. Eessõnad – at, in, on. Jutukese kirjutamine endast WB p 107-108, 112

18.-22. mai
1) Eessõnad at, in, on
2) Unit 19 – Jokes. Do ... ? - küsimuste moodustamine ja vastamine. This /last year. Tegusõnavormid. B p 115-117; WB p 113-114
3) Omastav kääne – 's. Nobody / everybody. B p 118-119; WB p 115-116

25.-29. mai
1) Tabeli järgi kokkuvõtte tegemine. Omadussõna vastandite moodustamine eesliitega un-. WB p 116-118
1) Unit 20 – Summer. A trip to the seaside. B p 120-123
2) A trip to the seaside. B p 124; Wb p 121-122

1.-2. juuni
1) Kordamine ja kinnistamine
2) Kordamine ja kinnistamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilased omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpitakse korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpitakse omandatud keelefraasidega suhtlema inglise keeles.
* Õpilased oskavad rääkida etteantud teemadel eelnevalt ettevalmistatud teksti põhjal.
* Oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus (reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad),
* Oskavad moodustada küsilauseid lihtolevikus, teavad küsisõnu; oskavad vastata erinevatele kas-küsimustele,
* Teavad sidesõnade and, but, because tähendust.
* Oskavad vormistada kirja.
* Osakavad moodustada om. sõnade keskvõrret ja ülivõrret, oskavad asju võrrelda, oskavad moodustada lauseid fraasiga: I enjoy...
* Oskavad kasutada tegusõna be olevikus ja lihtminevikus (am/is/are; was/were).
* Teavad järgarve 1.-100., oskavad järgarve kasutada kuupäevade ütlemisel.
* Teavad asesõnu something, somebody, everybody, nobody.
* Oskavad moodustada there is..., there are... lauseid.
* Teavad mineviku ajamäärusi ja ebareeglipäraseid tegusõnu (vt WB p 88-89 piires).
* Eristavad grammatilisi aegu Present Progressive, Present Simple ja Past Simple, oskab moodustada eitavat, jaatavat, küsivat lausest nendes aegades.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.
Protsessihindeid saab õpilane kontrolltööde, sõnade tööde (hõlmavad selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid), kodutöö, tunnitöö, töövihiku ja õpiku harjutuste (valikuliselt), kodus õpitud teksti jutustamise jms eest. Kui trimestri kokkuvõttev hinne on kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

JUTUSTAMINE:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
„4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
„3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
„2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
„1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

KONTROLLTÖÖD/TESTID:
Hinne
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma kodutöö ära teha peale tunde õpitugis (ajakava klassis seinal) või esitada kodutöö järgmiseks ainetunniks. Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, siis on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00-15.45 ruumis 403 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 2" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend
* värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.