Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 1. märts 2020. a. kell 19.24
Muudetud: 9. märts 2020. a. kell 11.42

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9.-13. märts
1) Kordamine. Unit 14 sõnavara harjutamine WB p 83-84
2) The story of the zebra crossing - töö tekstiga. Eessõnad SB p 82-85, WB ex 3
3) Tee juhatamine kasutades kaarti. Linna kaardist kirjutamine SB p 86-87, WB ex 8, 9

16.-20. märts
1) Kaudkõne, väljendid WB ex 4-7
2) Unit 15 "Red Nose Day" - töö tekstiga Shall I/ we...? SB ex 1-7, WB ex 1-2
3) Show what you know SB p 92-93; murdude nimetused SB p 91, WB ex 3-6

23.-27. märts'
1) Grammatika kordamine ja kinnistamine WB p 91-95
2) Grammatika kordamine ja kinnistamine
3) Test 15 Unit 16 peatüki sõnavaraga tutvumine WB p 96

30. märts - 3. aprill
1) Unit 16. Selgituse küsimine SB ex 1-3; (a) few/ (a) little, sõnade tuletamine WB ex 97
2) "A country clean-up day" - töö tekstiga SB p 96-98; WB ex 5. Recycling in my home - jutukese kirjutamine WB ex 8, 9
3) Kaudne kõne - kas küsimus; tööleht

6.-10. aprill
1) Unit 17- viisakusväljendid kohvikus ja restoranis SB p 100-101, WB ex 1-4
2) Eessõnad WB ex 5-7; kuulamisharjutus WB ex 9
3) Suur reede

13.-17. aprill
1) Chocolate - töö tekstiga SB p 102-103; sõnavara harjutamine WB ex 8
2) Quick chocolate fudge SB p 104; Chocolate in your family - jutukese kirjutamine WB ex 10
3) Unit 18 peatüki sõnavaraga tutvumine WB ex 10; WB p 120-121

20. aprill – 26. aprill KOOLIVAHEAEG

27. aprill - 1. mai
1) Unit 18. Chores - kodused toimetused, majapidamistööd. "Home robots" - töö tekstiga SB p 107-109; SB p 105-106
2) Ajavormid Wb p 108-110; WB ex 2/118, 6/122, 7/122
3) Kevadpüha

4.-8. mai
1) Artikkel: a/an, the WB ex 5-8. Writing about chores WB ex 9
2) Unit 19 - My media life. SB ex 1-6, WB ex 1
3) Abitegusõnad. Lühendid. Kordamine. Jutuke "My media life" WB ex 2-8

11.-15. mai
1) Grammatika kordamine ja kinnistamine
2) Grammatika kordamine ja kinnistamine
3) Grammatika kordamine ja kinnistamine

18.-22. mai
1) Unit 20 kordamine ja kinnistamine WB ex 1, 3
2) "Class trip" - töö tekstiga. SB ex 3-7
3) Show me what you know SB p 119

25.-29. mai
1) Täringumängud SB p 120-121, My summer - jutukese kirjutamine WB p 125, SB p 122
2) Grammatika kordamine ja kinnistamine
3) Unit 20 töölehe täitmine.

1.-2. juuni
1) Plakati/esitluse tegemine vabalt valitud teemal U 1-20.
2) Vabalt valitud teema U 1-20 esitlus/plakati esitamine.

3.-9. juuni
Praktikapäevad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad jutustada etteantud teemal, kui on eelnevalt selleks valmistunud.
* Oskavad kirjutada etteantud teemal ja kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte.
* Oskab muuta otsekõne lauset kaudkõne lauseks (jutustav lause olevikus).
* Oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev minevik).
* Oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu.
* Teab omadussõna järjekorda nimisõna ees.
* Oskab nimisõnu ja tegusõnu tuletada.
* Oskab kasutada eessõnu väljendites.
* Oskavad kasutada artikleid "a/an/the" lauses.
* Oskavad kasutada sagedust näitavaid sõnu: always, asually, often, sometimes, rarely, never.
* Oskavad kirjutada lühijutukese taaskasutusest oma kodus,meediast oma elus ning suveplaanidest.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.
Protsessihindeid saab õpilane kontrolltööde, sõnade tööde (hõlmavad selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid), kodutöö, tunnitöö, töövihiku ja õpiku harjutuste (valikuliselt), kodus õpitud teksti jutustamise jms eest. Kui trimestri kokkuvõttev hinne on kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

JUTUSTAMINE:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
„4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
„3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
„2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
„1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

KONTROLLTÖÖD/TESTID:
Hinne
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma kodutöö ära teha peale tunde õpitugis (ajakava klassis seinal) või esitada kodutöö järgmiseks ainetunniks. Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, siis on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00-15.45 ruumis 403 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 4" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend
* värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema trimestri lõpus arvestusliku kontrolltöö selle trimestri olulisemate grammatika teemade kohta.