Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 1. märts 2020. a. kell 19.07
Muudetud: 9. märts 2020. a. kell 10.59

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

https://oppekava.innove.ee/pohiharidus/voorkeeled/a-voorkeel-2/

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9.-13. märts
1) Unit 13. The London Eye. Määrsõnad ja nende liigid. Enneminevik SB 1, 2, 3; WB 1-3, 5
2) Enneminevik (the past perfect). Sõnavara harjutamine ja kinnistamine. WB ex 6, 8, 7
3) Jutu kirjutamine ühest vabaaja veetmise kohast WB ex 9. Unit 14. "The Tuhala Witch's Well" - töö tektstiga. SB p 84-85

16.-20. märts
1) "The Tuhala Witch's Well" - töö tektstiga. Enneminevik vs lihtminevik. Liitsõnade moodustamine. SB 1-4; WB 1-3
2) Hääldusharjutus. "The water cycle" - töö tekstiga. Sõnavara kinnistamine SB 5, 6, 7, 8; WB 4, 5
3) Kordamine WB ex 6-7

23.-27. märts
1) Unit 15. Show what you know SB 1, 2, 3; WB 1, 2
1) Show what you know SB 4, 5, 6; WB 3, 4
2) Show what you know SB 7, 8; WB 5, 6.

30. märts - 3. aprill
1) Kordamine ja kinnistamine
2) TEST 15
3) Unit 16. Irish blessings. Dialoogid. Artikli kasutamine nimisõnade ees SB 1, 2, 3; WB 1, 2

6.-10. aprill
1) "Ireland" - töö tekstiga. Artikli kasutamine nimisõnade ees SB 4, 5, 6; WB 3, 4
2) "Ireland" - töö tekstiga. SB 7, 8; WB 5, 6
3) Suur reede

13.-17. aprill
1) "The Isle of Man" - kuulamine. SB 9-12; WB 7-9
2) Unit 17. Kodused toimetused, aiatööd. Eessõnad SB 1-5; WB 1, 2
3) "Foolish Brothers" I part - töö tekstiga. Asukoha kirjeldamine: there is/ are; there was/ were SB 6-8; WB 3

20.-26. aprill KOOLIVAHEAEG

27. aprill - 1. mai
1) "Foolish Brothers" II part - töö tekstiga. Kaudne kõne SB 9-11; WB 4
2) Sõnavara kinnistamine. SB 12-14; WB 5-7
3) Kevadpüha

4.-8. mai
1) Kordamine ja kinnistamine.
2) Unit 18. Viisakusväljendid poes ja kohvikus. Ajavormide kordamine SB 1, 2, 3; WB 1, 2
3) "Fish and chips" - töö tekstiga. Ajavormid, sõnavara harjutamine SB 4, 5; WB 3, 4, 5

11.-15. mai
1) "Fish and chips" - töö tekstiga. Soovituste kirjutamine, köögitarvikud SB 6, 7, 8; WB 6, 7
2) Retsepti lugemine ja kasutamine. Soovituste kirjutamine SB 9, 10; WB 8, 9
3) Unit 19. "Life in 2050" - töö tekstiga. SB 1-4; WB 1

18.-22. mai
1) "Life in 2050" - töö tekstiga. Ajavormide kasutamine: to do või doing SB 5-7; WB 2-3
2) Lihttulevik või going to tulevik. Rääkimine tulevikust ja plaanidest. SB 8; WB 4-6
3) "Life in thirty years from now" - lühijutt. WB 7-8

25.-29. mai
1) Unit 20. Show what you know. SB 1, 2, 3; WB 1, 2
2) Show what you know. SB 4, 5, 6; WB 4, 5
3) Show what you know. SB 7, 8, 9; WB 6, 7, 8

1.-2. juuni
1) Plakati/esitluse tegemine vabalt valitud teemal U 1-20.
2) Vabalt valitud teema U 1-20 esitlus/plakati esitamine.

3.-9. juuni
Praktikapäevad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa;
* mõistavad õpitud sõnavara piires endale tuttaval teemal kõike olulist;
* saavad õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtluses enamasti hakkama;
* kasutavad võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks;
* kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi;
* oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;
* oskavad jutustada erinevatel eelnevalt ettevalmistatud teemadel;
* teevad eakohast iseseisvat tööd (lugemine, info hankimine, projektides osalemine jne);
* oskab kirjutada etteantud teemal kasutades omandatud sõnavara ja keelendeid;
* teavad artiklite kasutamise reegleid (a/an; the, -);
* oskavad kasutada ees- ja järelliiteid, et moodustada uusi sõnu;
* oskavad moodustada ennemineviku ajavormi ja võrrelda seda lihtminevikuga;
* oskavad moodustada passiivis lauseid;
* teavad määrsõnade erinevaid tähendusi;
* oskavad lugeda erinevaid numbreid;
* oskavad moodustada küsijätke ja neile vastata;
* oskavad panna otsekõne lauseid kaudkõnesse;
* teavad, millistel tegusõnadel lisandub to+verb, millistel verb+ing;
* teevad vahet aegadel: lihtminevik ja enneminevik, oskab neid aegu lausetes kasutada;
* oskavad määrata sõnaliike: nimisõna, tegusõna, omadussõna, määrsõna.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.
Protsessihindeid saab õpilane kontrolltööde, sõnade tööde (hõlmavad selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid), kodutöö, tunnitöö, töövihiku ja õpiku harjutuste (valikuliselt), kodus õpitud teksti jutustamise jms eest. Kui trimestri kokkuvõttev hinne on kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

JUTUSTAMINE:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
„4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
„3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
„2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
„1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

KONTROLLTÖÖD/TESTID:
Hinne
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma tegemata töö ära teha peale tunde õpitugis (graafik klassis seinal). Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00-15.45 ruumis 403 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 5" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend
* värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema trimestri lõpus arvestusliku kontrolltöö selle trimestri olulisemate grammatika teemade kohta.