Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 27. veebruar 2020. a. kell 19.40
Muudetud: 1. märts 2020. a. kell 19.09

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (09.-13.03)
Teemad: Eesti teatrist kirjutamine, eessõnad, sõnamoodustus.

1) WB p 88 kuulamisül.+ kirjutamine Eesti teatrist+ kordamine tööks
2) TEST (Unit 13): kuulamisülesanne, relative pronouns, erinevad tingimust väljendavad sidesõnad, sõnatuletusele harjutus, kirjutamine teemal, et kas eelistad käia kinos või teatris (4 põhjuse kirjutamine)- 12.03
3) Unit 14: Building bridges TB p 86-87; WB p 89-90 Ex1-2 p 89 eessõnad, sõnamoodustus

II NÄDAL (16.-20.03)
Teemad: idioomid, haridusteemal arutelu, W. Shakespeare

1) töö tekstiga+ väljendid TB ex 3-7 p 88-91, the idioms; WB ex 4 p 91
2) Discussing about education; tõlkelaused väljenditele WB Ex 5 p 91
3) WB p 92-93 Writing about W. Shakespeare

III NÄDAL (23.-27.03)
Teemad: kinnistamine, used to/ would, tingimuslause III tüüp; raha, sidesõnad ja eessõnad

1) U.14 tööleht kinnistamiseks; U.15: Show what you know TB p 93-95
2) U.15 Show what you know WB p 94-96; WB p 96-97 used to/ would, tingimuslause III tüüp
3) U.15: Money TB p 96-98; WB p 98-100 sidesõnad ja eessõnad

IV NÄDAL (30.03-03.04)
Teemad: , emaili kirjutamine, riikide nimed; kaudkõne, sidesõnad.

1) U.15 WB p 101writing an email; U.15 tööleht kinnistamiseks
2) U.16 Estonia TB p 99 riikide nimed, dialoogide lugemine p100. WB p102-103 harjutused sõnavarale.
3) Blogide lugemine p 101-104 Ex 4-7. Kaudkõne WB p 104-105+ sidesõnad WB ex 4 p106

V NÄDAL (06.-10.04)
Teemad: blogid, tõlkelaused väljenditele, oma kodulinnast kirjutamine; Eestis elamisest vestlus.

1) Ex 8-9 blogi lugemine/ jutustamine; WB p106 Ex 5 tõlkelaused väljenditele. Oma kodulinnast kirjutamine (10 lauset).
2) Eestis elamisest vestlus TB Ex 11,12 p 104 MS Estonia WB Ex 6-8 p 107-108
3) Suur Reede

VI NÄDAL (13.-17.04)
Teemad: ; kaudkõne, sidesõnad; metsik loodus.

1) TEST (Unit 16): kaudkõne, sidesõnad, kodulinnast kirjutamine (10 lauset), lugemisülesanne- 14.aprill.
2) U.17 Wildlife TB p 105-106
3) Veerandist kokkuvõtete tegemine.

KOOLIVAHEAEG

VII NÄDAL (27.04- 01.05)
Teemad: loendatavad ja loendamatud nimisõnad; ainsus/mitmus.

1) Unit 17: töö tekstiga + väljendid TB p107-108; WB p109 Ex1 countable and uncountable nouns, tõlge neile sõnadele
WB Ex 2 p109-110+singular/ plural WB Ex 3,4 p110-111
2) Unit 17: töö tekstiga + väljendid TB p 109-111, tõlkelaused väljenditele WB Ex 5,6 p 112+ kuulamisül. WB ex 7 p 113
3) pühad

VIII NÄDAL ( 04.-08.05)
Teemad: tegevused with do/ take/ play/ go, hobidest rääkimine; active and passive, tingimuslaused.

1) Unit 18: tegevused with do/ take/ play/ go TB p 112-114, hobidest rääkimine
2) TB p115-119 Hobbies; active and passive,
3) II/ III conditional WB p 117-118

IX NÄDAL ( 11.-15.05)
Teemad: kirjutamisülesannete kordamine, karjäär, kaudkõne.

1) Lühijutu ja kirja kirjutamise kordamine( vt. eksam)
2) TEST (Unit 18): lühijutu ja kirja kirjutamine-14.05 HW: töölehelt lugemisülesanne
3) Unit 19 Career TB p120-121; reporting the sentences WB p 122-123.

X NÄDAL (18.-22.05)
Teemad: karjääri teema, pildi kirjeldamine, kuulamisülesanded.

1) Unit 19: töö tekstiga "So you can" TB p 122-125; pildi kirjeldamine WB Ex 4 p 124+ kuulamisül. WB p 125.
2) Unit 19: a short presentation TB p 126; harjutused sõnavarale WB p 126-128
3) Unit 20 Show what you know TB p 127-132

XI NÄDAL (25.-29.05)
Eksamiteks valmistumine (WB p 129-136 teemade kordamine, suuliseks eksamiks harjutamine).

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpuks õpilane
* omandab uue sõnavara teemade kaupa U.13-U.19
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist ja oskab teha kuulamisharjutusi, mis baseeruvad õpitud teemadele
* Oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
* Oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle( poes ostlemine, vestlus kodutöödest õpetajaga, reisimisest, loomaaia külastamisest, oma hobidest)
* Oskab moodustada I, II ja III tüübi tingimuslauset( hüpoteetilist)
* Oskab jutustada 8 lauset teemal: minu hobid ja vabaaeg
* Oskab vormistada kirja( tuttavale- informal) ja on tutvunud ametliku kirja vormistamise reeglitega( formal)
* Oskab kasutada used to/ would korduvast tegevusest rääkides, mida kunagi tehti ja enam ei tehta
* Oskab kirjutada Eesti teatritest( 8 lauset); W. Shakespearest( 8 lauset).
* Oskab lauses kasutada relative pronouns: that, who, which, whom, whose
* Oskab otsekõnet kaudkõneks muuta
* Oskab moodustada ainsuse ja mitmuse vorme nimisõnadel( singular/ plural)
* Oskab kasutada aktiiviaegu ja passiiviaegu lausete moodustamisel

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta (tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi (kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet ( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt "2" (olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 7 + WB 7+ CD, kirjastus Studium, Tartu 2018

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega (nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega