Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 27. veebruar 2020. a. kell 19.39
Muudetud: 2. märts 2020. a. kell 14.53

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (09.-13.03)
Teemad: teksti jutustamine, passive, pildi kirjeldamine, kuulamis- ja kirjutamisül.

1) WB ex 6 p 84-85 tõlkelaused väljenditele HW: I või II osa jutustamine
2) I või II osa jutustamine, pildi kirjeldamine Ex 11-13 p 78-79. Passive WB p 82-84 Ex 1-4.
3) WB ex 5 p 84+ WB Ex 7,8 p 86 kuulamis-ja kirjutamisülesanne

II NÄDAL (16.-20.03)
Teemad: nimedest vestlemine, teksti jutustamine.

1) Unit 13 Names TB p 80-82 Ex 1-5; WB Ex 1 p 87
2) U.13 Reading the text TB p 82-84 Ex 6-8
3) Tõlkelaused väljenditele WB ex 5,6 p 89-90 Teksti jutustamine+ Ex 10,11 p 84 nimedest vestlemine

III NÄDAL (23.-27.03)
Teemad: passive; kuulamis- ja kirjutamisül.; suhted.

1)Passive WB Ex 2-4 p 87-89. Kuulamisülesanne ja kirjutamisülesanne WB ex 7-8 p 91
2) TEST (Unit 13): lugemisülesanne, harjutus sõnavarale, ajad passiivis, tõlkelaused, oma pere nimedest kirjutamine( 8 lauset)- 26.03.
3) Unit 14: Relationships TB p 85-88 Ex 1-7+ tõlkelaused WB ex 4 p 95 part 1


IV NÄDAL (30.03-3.04)
Teemad: the idioms, the present perfect continuous tense

1) Teksti II osa TB p 88-90 Ex 8-10+ tõlkelaused WB ex 4 p 95 part 2; WB Ex1p 92 the idioms
2) The present perfect continuous WB Ex 2,3 p 93-94
3) Valentine`s Day- otsing internetist Ex 12,13 p 90-91+ WB Ex 8 p 97

V NÄDAL (06.-10.04)
Teemad: kaudkõne; the present perfect simple/ the present perfect continuous- võrdlemine.

1) Kaudkõne WB ex5p96, kuulamisül. WB Ex6,7p96-97
2) TEST (Unit 14): kuulamisülesanne, the present perfect simple/ the present perfect continuous, lugemisülesanne- 09.04.
3) Suur Reede

VI NÄDAL (13.-17.04)
Teemad: teemade kinnistamine

1) 8.a koolitusel
1) Unit 15: Show what you know TB p 92-94
2) loovtööde kaitsmine

VAHEAEG

VII NÄDAL (27.04-01.05)
Teemad: passiivi kordamine; the present perfect continuous- harjutamine.

1) Unit 15: passive voice kordamine; the present perfect continuous
WB p 98-101 Ex 1-4
2) Unit 15: kinnistavad harjutused WB p 102-103 Ex 5-7
3) püha

VIII NÄDAL (4.- 08.05)
Teemad: reisimine, määrsõnad, küsijätkud; blogide lugemine.

1) Unit 16. Travel TB p 95-96 Ex 1-3; WB p 104-105 Ex 1-3
2) Adverbs, question tags WB p 106-107 Ex 4-5; TB p 97-99 Ex 4-7 Reading the blogs
3) TB p 100-102 Ex 8-10 Töö tekstiga( blogi lugemine)

IX NÄDAL (11.-15.05)
Teemad: Austraalia kohta info otsimine, tõlkelaused, kuulamisülesanded.

1) Tõlkelaused+ kuulamisül. WB p 107-109 Ex 6-9. Searching the information on Australia TB Ex 13 p 102
2) TEST (Unit 16): kuulamisülesanne, omadussõnad/ määrsõnad, artiklid: a/an/the, küsijätkud, tõlkelaused, kirjutamine päevast reisil, mis meeldis kõige rohkem- 14.05
3) Unit 17: should have done TB p 103-105, WB p 110 Ex 1,2+ WB ex 2 p 129 (Unit 20)

X NÄDAL ( 18.-22.05)
Teemad: be used to do sth; aegade ja passiivi harjutamine; Washington C.D. ; New York City.

1) Unit 17 be used to do sth WB p 112; aegade ja passiivi harjutamine WB ex 6,7 p 131-132 (Unit 20)
2) Unit 18 Cities (Washington D.C.; New York City) TB p 112-115
3) Unit 18 Compound adjectives WB Ex 5 p 119+info otsimine netist WB Ex 6 p120.

XI NÄDAL (25.-29.05)
Teemad: kaudkõne, passiiv, puude liigid, oma suveplaanidest kirjutamine

1) Unit 18/19 Kirja kirjutamine WB Ex8 p 122+ kuulamisül. WB Ex7 p121. Trees TB p 117-120;
2) Unit 19 puude liigid TB p121; WB p123-124 kaudkõne ja passiiv
3) suveplaanidest kirjutamine WB ex11p134

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpuks õpilane:
1) teab väljendeid sõnaga turn
2) oskab vormistada ja kirjutada kirja sõbrale
3) oskab moodustada küsijätke
4) oskab vestelda oma suveplaanidest
5) oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple, the Present Perfect Continuous
6) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
7) oskab kasutada väljendeid used to, be used to doing sth, you should (not) have done
8) oskab moodustada lauseid passiivis (present/past simple, present continuous)
9) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, taskurahast, reisimisest (a'- 10 lauset)
10) oskab jutustades kasutada otsekõne asemel kaudkõnet
11) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodutada
12) oskab moodustada nimisõnast tegijanime( art-artist)
13) teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of; (a) little / (a) few
14) on omandanud õppetükkide 12-19 sõnavara + väljendid, kasutab õpitud sõnavara jutustamisel, suhtlemisel
15) oskab kirjeldada suvalist pilti 10 lausega

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta (tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi (kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet ( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt "2" (olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 7 + WB 7+ CD, kirjastus Studium, Tartu 2018

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega (nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega