Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 27. veebruar 2020. a. kell 09.05
Muudetud: 27. veebruar 2020. a. kell 09.51

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

10. nädal
I tund Tööstuslik pööre. Lk 42-45
II tund Suurtootmine ja kapitalism. Lk 46-49
11. nädal
I tund Tööliste olukord. Lk 50-53
II tund Sotsialism. Lk 56-59
12. nädal
I tund Industriaalse ühiskonna uus pale. Lk 60-63
II tund Kontrolltöö
13. nädal
I tund Muutused kultuuris. Lk 64-67
II tund Vene impeerium 19. sajandil. Lk 70-73
14. nädal
I tund Talurahva vabastamine. Lk 76-79
II tund Rahvuslik ärkamine Eestis. Lk 80-83
15. nädal
I tund Seltsiliikumine ja rahvusliku kultuuri sünd. Lk 84-87
II tund Venestamine. Lk 88-91
16. nädal
I tund Rahvastik, tööstuslik pööre ja linnad. Lk 92-95
II tund Kontrolltöö
17. nädal
Vaheaeg
18. nädal
I tund Vene revolutsioon 1905. aastal. Lk 100-103
II tund Euroopa liigub sõtta. Lk 104-107
19. nädal
I tund Esimene maailmasõda. Lk 108-111
II tund Esimese maailmasõja tagajärjed. Lk 112-115
20. nädal
I tund Eesti iseseisvumine. Lk 116-119
II tund Kontrolltöö
21. nädal
I tund Kordamine
II tund Kordamine
22. nädal
I tund Filmi vaatamine
II tund Filmi vaatamine
23. nädal
I tund Kordamine
II tund Kordamine
24. nädal
I tund Kordamine
II tund Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Trimestri lõpuks õpilased:
- oskavad seletada olulisemaid uusaja mõisteid
- teavad olulisemaid uusaja daatumeid
-tunnevad olulisemaid ajaloolisi tegelasi
- oskavad kirjeldada eluolu uusajal
- teavad, miks, kuidas ja millal algas tööstuslik pööre
-annavad hinnangu tööstusliku pöörde olulisusele
-teavad, miks, kuidas ja millal sai alguse kapitalism ning analüüsivad selle tagajärgi
-kirjeldavad tööliste olukorda 19. sajandil
-teavad, mis on sotsialism, kuidas ja miks see tekkis
-kirjeldavad industraalühiskonda
-kirjeldavad 19. sajandi ja 20. sajandi kultuuri
-iseloomustavad 19. sajandi Vene impeeriumi ning võrdlevad seda ülejäänud Euroopaga
-teavad miks, millal ja kuidas toimus talurahva vabastamine pärisorjusest
-analüüsivad pärisorjuse kaotamise olulisust
-kirjeldavad rahvuslikku ärkamist Eestis
-analüüsivad, mis roll oli rahvusliku ärkamise juures seltsiliikumisel
-teavad, miks, millal ja kuidas sai alguse venestamine. Iseloomustavad seda perioodi.
-kirjeldavad tööstuslikku pööret ja elu linnades 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul
-kirjeldavad 1905. aasta revolutsiooni ja annavad hinnangu selle olulisusele
-teavad, miks, millal ja kuidas toimus I maailmasõda
-kirjeldavad I maailmasõja käiku ja teavad kuidas see lõppes
-annavad hinnangu I maailmasõja tagajärgedele
-kirjeldavad Eesti iseseisvumise protsessi

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Kolmanda trimestri hinne kujuneb kolmest kontrolltööst ja tunnihindest, mis omakorda kujuneb tunnikontrollidest, suulistest vastamistest ja tunnitöödest. Tunnihinded annavad trimestri lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/4.
Vihik peab olema korrektse välimusega (ei ole soditud, sisaldab ainult selle aine materjale, küsimused on vastatud täislausega, õpilase nimi ja klass on vihiku esikaanel või sisekaanel) ning õpilane peab olema iga tund valmis oma tunni tööd hindele esitama.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida või kodutööd sooritada, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust. Hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409. Konsultatsiooni tulemisest ja teemast, mille kohta soovid teadmisi, anna aineõpetajale teada hiljemalt samal päeval kell 14.00
Õpetajal on õigus kokkuleppel õpilase, lapsevanema või tugipersonaliga, teha hindamisjuhendis muudatusi.