Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 27. veebruar 2020. a. kell 09.05
Muudetud: 9. märts 2020. a. kell 08.15

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

10. nädal
I tund Mässuline idablokk. Lk 40-43
II tund Eesti NSV. Valitsemine ja majandus. Lk 44-47
11. nädal
I tund Eesti NSV. Poliitilised olud ja vastupanu. Lk 48-51
II tund Filmi vaatamine: Metsavennad
12. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Kolmas maailm. Lk 56-59
13. nädal
I tund Teadus ja kultuur. Lk 70-73
II tund Muutused igapäevaelus. Lk 74-77
14. nädal
I tund Eesti NSV kultuur. Lk 78-81
II tund Nõukogude Liidu lagunemine. LK 84-87
15. nädal
I tund Kommunistliku süsteemi lagunemine. Lk 88-91
II tund Eesti Vabariigi taasiseseisvumine. Lk 92-97
16. nädal
I tund Eesti Vabariigi taasiseseisvumine. Lk 92-97
II tund Maailm 20. sajandi lõpul ja 21. sajandi algul. Lk 98-101
17. nädal
Vaheaeg
18. nädal
I tund Tänapäeva globaalprobleemid. Lk 102-105
II tund Eesti Vabariik tänapäeval. Lk 106-109
19. nädal
I tund Kordamine
II tund Kontrolltöö
20. nädal
I tund Aasia ja Aafrika maad. Lk 60-63
II tund Ladina-Ameerika. Lk 64-67
21. nädal
I tund Arutluse kirjutamine
II tund Arutluse esitamine
22. nädal
I tund Filmi vaatamine
II tund Filmi vaatamine
23. nädal
I tund Kordamine
II tund Kordamine
24. nädal
I tund Kordamine
II tund Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpuks õpilased:
- võrdlevad Poola, Tšehhoslovakkia ja Ungari vastupanupüüdlusi
- analüüsivad Ungari ülestõusu ja Praha kevade põhjuseid ja tagajärgi
- kirjeldavad Eesti NSV valitsemist ja majandust
- kirjeldavad nõukogulikku võimustruktuuri
- iseloomustavad Eesti NSV poliitilisi olusid ja vastupanu
- teavad, miks eestlased teise maailmasõja ajal välismaale põgenesid ja kuidas seal hakkama said
- oskavad seletada olulisemaid teemakohaseid mõisteid ja teavad olulisemaid aastaarve
- kirjeldavad ENSV valitsemist ja majanduselu
- iseloomustavad vastupanuliikumist NSV Liidule ja loovad seoseid põhjustega
- analüüsivad kuidas mõjutas koloniaalimpeeriumide lagunemine kolmandat maailma
- iseloomustavad kolmanda maailma probleeme ja analüüsivad neid
- kirjeldavad eluolu, probleeme ja poliitilist olukorda Aasia, Ladina-Ameerika ja Aafrika maades
- kirjeldavad teaduse ja kultuuri arengut eelmisel sajandil
- kirjeldavad ja analüüsivad muutusi igapäevaelus eelmisel sajandil ning loovad seoseid tänapäevaga
- iseloomustavad Eesti NSV kultuuri, hariduselu ja ühiskondlikke suundumusi
- teavad millal, miks ja kuidas Nõukogude Liit lagunes
- teavad miks, millal ja kuidas Eesti Vabariik taasiseseisvus
- kirjeldavad kommunistliku idabloki lagunemise ja Eesti taasiseseisvumise protsessi
- kirjeldavad eluolu Eestis taasiseseisvumise perioodil
- oskavad nimetada, kirjeldada ja analüüsida ülemaailmseid probleeme ja kriise sajandivahetusel ja uue sajandi algul
- oskavad nimetada ja analüüsida tänapäeva globaalprobleeme ja loovad seoseid põhjustega
- kirjeldavad taasiseseisvunud Eesti valitsemist, probleeme ja ühiskondlikku elu

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Kolmanda trimestri hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest, mis omakorda kujuneb tunnikontrollidest, suulistest vastamistest ja tunnitöödest. Tunnihinded annavad trimestri lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3.
Vihik peab olema korrektse välimusega (ei ole soditud, sisaldab ainult selle aine materjale, küsimused on vastatud täislausega, õpilase nimi ja klass on vihiku esikaanel või sisekaanel) ning õpilane peab olema iga tund valmis oma tunni tööd hindele esitama.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida või kodutööd sooritada, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust. Hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409. Konsultatsiooni tulemisest ja teemast, mille kohta soovid teadmisi, anna aineõpetajale teada hiljemalt samal päeval kell 14.00
Õpetajal on õigus kokkuleppel õpilase, lapsevanema või tugipersonaliga, teha hindamisjuhendis muudatusi.