Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7a, 7b, 7c, 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 27. veebruar 2020. a. kell 09.04
Muudetud: 10. märts 2020. a. kell 10.01

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

10. nädal
I tund Mõis ja küla. Lk 62-65
II tund Linn. Lk 66-69
11. nädal
I tund Kordamine
II tund Koolid ja haridus. Lk 72-75
12. nädal
I tund Ülikoolid ja õpetlased. Lk 76-79
II tund Kordamine
13. nädal Tehnoloogia ja meditsiin. Lk 80-83
I tund Kontrolltöö
II tund Renessanss ja humanistid. Lk 86-89
14. nädal
I tund Rühmatöö. Renessanss ja humanistid. Lk 86-89
II tund Suured maadeavastused. Lk 90-93
15. nädal
I tund Euroopa koloniaalajastu algus. Lk 94-97
II tund Varauusaegne riik. Lk 102-105
16. nädal
I tund Reformatsioon. Lk 102-105
II tund Vastureformatsioon. Lk 102-105
17. nädal
Vaheaeg
18. nädal
I tund Muutused igapäevaelus. Lk 110-113
II tund Reformatsioon ja Liivi sõda. Lk 114-117
19. nädal
I tund Eesti Rootsi ja Poola valduses. Lk 118-121
II tund Kordamine
20. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Arutlus
21. nädal
I tund Rühmatöö
II tund Rühmatöö
22. nädal
I tund Kordamine
II tund Kordamine
23. nädal
I tund Kordamine
II tund Kordamine
24. nädal
I tund Kordamine
II tund Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

trimestri lõpuks õpilased:
- teavad, miks linnuseid ehitati
- kirjeldavad Saksa ordu ülesehitust ja liikmeskonda
- kirjeldavad keskaja mõisa, küla ja linna
-teavad olulisemaid teemakohaseid aastaarve ja seletavad lahti olulisemaid mõisteid
- iseloomustavad keskaja hariduselu ja koolihariduse kättesaadavust
- teavad, mida koolides õpetati
- teavad kuhu ja miks tekkisid esimesed ülikoolid
- kirjeldavad keskaja teaduselu
- oskavad nimetada olulisemaid tehnilisi uuendusi ja annavad hinnangu nende olulisusele
- teavad kes olid humanistid ja kirjeldavad nende maailmanägemust
- teavad mis on renessanss ja kust ja kuidas see alguse sai
- kirjeldavad renessansiaegset maailmanägemust
- teavad, miks hakati ette võtma pikki merereise ja kust kuhu
- iseloomustavad, mida tõi uute maade avastamine endaga kaasa
- kirjeldavad koloniaalajastu algust
- teavad kuidas eurooplased vallutatud alasid kohtlesid ja annavad sellele hinnangu
- analüüsivad kolooniate olemasolu tähtsust emamaale
- nimetavad varauusaja Euroopa tähtsamaid riike ja kirjeldavad nende valitsemist
- teavad miks, kuidas, millal ja kust sai alguse reformatsioon
- annavad hinnangu reformatsioonile ja muudatusele mida see kaasa tõi
- teavad miks ja kuidas toimus vastureformatsioon
- hindavad reformatsiooni ja vastureformatsiooni mõju kaasajale ja tänapäevale
- iseloomustavad keskaja lõpul toimunud muudatusi igapäevaelus
- teavad kuidas mõjutas reformatsioon tänapäeva Eesti alasid
- kirjeldavad eestlaste eluolu Rootsi ja Poola valduses

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Kolmanda trimestri hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest, mis omakorda kujuneb tunnikontrollidest, suulistest vastamistest ja tunnitöödest. Tunnihinded annavad trimestri lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3.
Vihik peab olema korrektse välimusega (ei ole soditud, sisaldab ainult selle aine materjale, küsimused on vastatud täislausega, õpilase nimi ja klass on vihiku esikaanel või sisekaanel) ning õpilane peab olema iga tund valmis oma tunni tööd hindele esitama.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida või kodutööd sooritada, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust. Hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409. Konsultatsiooni tulemisest ja teemast, mille kohta soovid teadmisi, anna aineõpetajale teada hiljemalt samal päeval kell 14.00
Õpetajal on õigus kokkuleppel õpilase, lapsevanema või tugipersonaliga, teha hindamisjuhendis muudatusi.