Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 26. veebruar 2020. a. kell 19.51
Muudetud: 2. märts 2020. a. kell 09.00

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (9.-13.03):
1.-2. Tund 2. Aastaajad. lk. 13-14, uus sõnavara.TV.lk.8-9
3 . Tund 2. Tekst "Aastaajad" lk.15, tv. h.2-12 lk.13

II NÄDAL (16.-20.03):
1.-2. Tegusõna I-II pöördkond (tegema, oskama, armastama, rääkima)Lk.15-17, TV.h.2-9 lk.11
3. Kordamine: tund 2. TV.lk.12

III NÄDAL (23.-27.03):
1. Kordamine KT-ks: tund 2.
2. KONTROLLTÖÖ -tund 2: aastaajad, I-II pöördkond. - 25.03
3. Tund 3. Kuude nimetused. Lk.19-21.

IV NÄDAL (30.03-3.04)
1.-2. Tund 3. Kuud. Lk.19-21, uued sõnad. Mis kuus? TV.lk.14-15
3. Tekst "Minu sünnipäev" lk.22-23, õnnitluskaart. Tv.h.3-7 lk.16

V NÄDAL (6.-10.04):
1.-2. Tund 3. tegusõna I-II pöördkond (kutsuma, mängima, lugema, kuulama, vaatama) lk.23-24,TV.lk.15-17
3. Kordamine KT-ks: 3.tsükkel.

VI NÄDAL (13.-17.04):
1. KONTROLLTÖÖ - tund 3: kuud, tegusõna I-II pöördkond. - 13.04
2.-3. Tund 4. Nädalapäevad. Lk.26-29, uus sõnavara. Mis nädalapäeval?TV.lk.18-19

VAHEAEG

VII NÄDAL (27.04 -1.05):
1. Tund 4. Tegusõna minevik. Lk.29 TV.h.4-7 lk.20, õpik h.4-10 lk.31
2.-3. Tund 4. Tegusõna olevik (töötama, jalutama) ja minevik lk.29 tekst "Minu nädal". lk.4

VIII NÄDAL (4.-8.05):
1. Kordamine: 4 tund: nädalapäevad, tegusõna olevik ja minevik.
2. KONTROLLTÖÖ - tund 4: nädalapäevad, tegusõna olevik ja minevik. 6.045. Tund 5.Ilm. uus sõnavara Lk.33-35

IX NÄDAL (11.-15.05):
1.-2. Tund 5. Ilm. Tekst"Ilmaennustus". Lk.34-36, TV. lk.23-24
3. Tund 5. Tegusõna tulevik. Lk.37-38, TV. lk.24-25

X NÄDAL (18.-22.05):
1.-2. Kordamine: tund 5.
3. KONTROLLTÖÖ - tund 5: ilm, tegusõna tulevik. - 21.05

XI NÄDAL (25.-29.05):
1.-3. Tund 6. Kui vana sa oled? numbrid 1-10. lk.41-44, TV. lk.27-30

XII NÄDAL (1.06):
1. Kooliaasta lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) oskab kokku viia hääliku ja tähe;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid III trimestril läbitud teemadel: aastaajad,kuud, nädalapäevad, ilm, vanus.
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab III trimestril õpitud keeleteadmised: nimisõna sugu, tegusõna I-II pöördkond, tegusõna minevik, tegusõna tulevik;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Toimub:
- tunni töö hindamine
- koduste tööde hindamine: kirjalik, suuline
- sõnavara kontroll: õigekiri+tähendus
- kontrolltööd , tunnikontrollid, etteütlused
- töövihiku harjutuste valikuline hindamine

Tunnikontrollid, sõnade tööd , etteütlused - arvestuslikud hinded
Kontrolltööd - arvestuslikud hinded (KT-1 hinne läheb III trimestrisse)
Protsessihinded, kodused tööd - kokku arvestuslik hinne

Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd, tunnikontrollid, sõnade tööd ja etteütlused järele teha. Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis trimestri lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega "1" ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla ainult üks arvestuslik mitterahuldav hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast, järele teha esimesel võimalusel.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal:
L.Panova, E. Panfilova "Trepist üles. Tähestik." Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid eelneval kokkuleppel E kell 14.30-15.30 ruumis 410