Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 26. veebruar 2020. a. kell 09.29
Muudetud: 27. veebruar 2020. a. kell 19.38

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (09.-13.03)
Teemad: omadussõnade järjekord nimisõna ees, ebaõnnestumistest rääkimine.

1) Unit 13: Feeling stressed - töö tekstiga TB p 77-78, WB ex 4, 5, 9
2) Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, juhtumi kirjeldus B p 79, WB p 80-82
3) Kordamine.

II NÄDAL (16.-20.03)
Teemad: ebaõnnestumistest kirjutamine, aegade kordamine.

1) U.13 teemade kinnistamine
2) TEST (Unit 13): omadussõnade järjekord nimisõna ees, lihtajad ja kestvad ajad, sõnade järjekord lauses, tõlkelaused, ebaõnnestumisest kirjutamine. -17.03
3) Unit 14 sõnavara harjutamine WB p 83-84

III NÄDAL (23.-27.03)
Teemad: tee juhatamine kasutades kaarti, linna kaardist kirjutamine , kaudkõne.

1) U.14 The story of the zebra crossing - töö tekstiga. Eessõnad TB p 82-85, WB ex 3
2) Tee juhatamine kasutades kaarti. Linna kaardist kirjutamine TB p 86-87, WB ex 8, 9
3) Unit 14: Reported Speech; linnaplaani kohta kirjutamine. WB p 86-89. HW: õppida U.14 sõnad (21.-lõpuni)

IV NÄDAL (30.03-03.04)
Teemad: eessõnad, kaudkõne, heategevuslikest üritustest rääkimine.

1) U.14 teemade kinnistamine
2) TEST (Unit 14): sõnavara, eessõnad, kaudkõne, tõlkelaused, lugemisülesanne - 31.03; Unit 15-grammatika kinnistamine, WB p 90-93
3) Unit 15: Red Nose Day TB p 88-91; Unit 15-grammatika kinnistamine, WB p 94-95


V NÄDAL (06.-10.04)
Teemad: murdude nimetuste õppimine, looduskaitseteemadel arutlemine.

1) U.15 teemade kinnistamine TB p 92-93; murdude nimetuste õppimine p 91, WB Ex 7 p 94
2) Unit 16: We Care. TB p 94-96 Ex1-3. WB p 96.
3) Suur Reede

VI NÄDAL (13.-17.04)
Teemad: loendatavad ja loendamatud nimisõnad, ümbertöötlemise teemal arutelu.

1) A Country Clean-up Day TB p 96-98 Ex 4-8.
2) WB p 97-98. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad.
3) Unit 16: Ümbertöötlemisest sinu peres. TB p 99. WB Ex 8,9 p100-101

KOOLIVAHEAEG

VII NÄDAL (27.03-01.05)
Teemad: šokolaadi ajalugu

1) Unit 17: Chocolate TB p100-101; WB p103-104
2) töö tekstiga TB p102-103 Ex 4-8
3) püha

VIII NÄDAL (04.-08.05)
Teemad: kodutöödest rääkimine, aegade kinnistamine

1) sõnavara kinnistamine WB p106 Ex 8,9; eessõnad WB p104-105 Ex 5-7
TB p 104 Chocolate in my life; WB ex 10-11 p 107
2) TEST (Unit 17): kuulamisülesanne, sõnavara, eessõnad, tülkelaused, lugemisülesanne, oma pere šokolaadi tarbimisest kirjutamine- 05.05
3) Unit 18: Chores TB p 105-106;

IX NÄDAL (11.- 15.05)
Teemad: kodurobotid, U.18 teemade kinnistamine (aegade kinnistamine) NB! ebareeglipärased tegusõnad

1) WB p108-109 (aegade kinnistamine)
2) TB p 107-108 Ex 4-7 Home Robots
3) TB p 109 dialogues; kuulamisül. ja tõlkeharjutus WB p 112

X NÄDAL ( 18.-22.05)
Teemad: meedia, lühendite kasutamine, NB! ebareeglipärased tegusõnad

1) U.18 tööleht kinnistamiseks
2) U.19 My Media Life Bp110-113
3) U.19 Abbreviations WBp116; U.19 tõlkelaused WBp116-117.

XI NÄDAL ( 25.-29.05)
Teemad: klassireisidest rääkimine, teemade kordamine

1) U.20 Class Trip. TB p 115-117
2) U.20 teemade kinnistamine
3) U.20 grammatika kinnistamine; kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskab kirjutada enda pereliikmetest ja sugupuust.
* Oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust.
* Oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must.
* Oskab kasutada artikleid a, an, the.
* Oskab moodustada kaudkõne (jutustav lause olevikus).
* Oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev minevik).
* Oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte.
* Oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu.
* Teab omadussõna järjekorda nimisõna ees.
* Oskab nimisõnu ja tegusõnu tuletada.
* Oskab kasutada eessõnu väljendites.
*Oskab kasutada poes ja kohvikus vajalikke väljendeid.
* Oskab kasutada sagedust näitavaid sõnu: always, usually, often, sometimes, rarely, never.
* Oskab kirjutada lühijutukese taaskasutusest oma kodus,meediast oma elus ning suveplaanidest.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta (tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi (kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet ( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt "2" (olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 4 + WB 4 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2015

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega (nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega