Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 26. veebruar 2020. a. kell 09.27
Muudetud: 27. veebruar 2020. a. kell 18.56

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (09.-13.03)
Teemad: sarnase tähendusega omadussõnad, täisminevik, küsimused+ vastused täisminevikus, oma sõbra kollektsioonist kirjutamine; Austraalia

1) U.14 WB p 91-92
2) TEST (Unit 14): sarnase tähendusega omadussõnad, täisminevik, küsimused+ vastused täisminevikus, kuulamisülesanne, oma sõbra kollektsioonist kirjutamine -12.03
3) Unit 15 - Australia TB ex 4, 5

II NÄDAL (16.-20.03)
Teemad: Unit 11-14 teemade kordamine

1) U.15 teemade kinnistamine
2) U.15 grammatika kinnistamine
3) U.15 grammatika kinnistamine

III NÄDAL (23.-27.03):
Teemad: heade sõnumite edastamine ja neile reageerimine, loendatavad ja loendamatud nimisõnad; täisminevik.

1) Unit 16 - Good news. Heade sõnumite edastamine ja neile reageerimine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad TB ex 1-3; WB ex 1-4
2) TB Ex 4-6 WB Ex 5
3) Täisminevik. Exciting / excited SB ex 7-9; WB ex 7-9

IV NÄDAL (30.03-03.04)
Teemad: heade uudistega kirjakeste kirjutamine

1) Heade uudistega kirjakeste kirjutamine. They’re, their, there WB ex 6, 7, 10
2) TEST (Unit 16): harjutused sõnavarale, a/some (loendatavad ja loendamatud nimisõnad), exciting / excited; kuulamise järgi etteütlus, heade soovide kirja kirjutamine - 02.04
3) Unit 17 - Biscuit cake. Suhtluskeelendid söögilauas. Nimisõna mitmus TB ex 1-4

V NÄDAL (06.-10.04):
Teemad: nimisõna mitmus, a few/ a little/ a lot of

1) WB ex 1-4 nimisõna mitmus
2) U.17 A few, a little, a lot of, lots of TB ex 9; WB ex 8-10.
3) Suur Reede

VI NÄDAL (13.-17.04)
Teemad: arvutamine, taskuraha teemal rääkimine

1) U.17 tööleht kinnistamiseks
2) Unit 18 - Calculations. Taskuraha, tabelist teabe hankimine TB ex 1-5; WB ex 1-3
3) e-õppe päev

VAHEAEG

VII NÄDAL (27.04-01.05)
Teemad: lihttulevik, WILL

1) Küsitluse läbiviimine. WILL - tuleviku väljendamiseks SB ex 8; WB ex 4-6
2) WILL - tuleviku väljendamiseks WB ex 7-9
3) püha

VIII NÄDAL (04.-08.05)
Teemad: lemmikloomast kirjutamine, piltide võrdlemine

1) My pet. Lemmikloomast kirjutamine SB ex 5-8, 11; WB ex 8. Piltide võrdlemine. Lemmikloomaga kaasnevad kohustused. SB ex 9-10; WB ex 7
2) TEST (Unit 18): arvutamisega seotud sõnavara, tõlkelaused, will tuleviku väljendajana- 07.05
3) Unit 19 Pets Tp118-122

IX NÄDAL ( 11.-15.05)
Teemad: artiklid a/an, the; pallimängudega seotud sõnavara.

1) Artiklid a, an, the WB ex 4-6.
2) U.19 tööleht kinnistamiseks
3) U.20 Summer Plans TB p 124-128: ball games


X NÄDAL (18.-22.05)
Teemad: U.16.-19. teemade kinnistamine
1) Unit 20 teemade kinnistamine TB p 129-131
2)-3) Unit 20 grammatika kinnistamine. Kokkuvõtete tegemine.

IX NÄDAL (25.-29.05)

loovuslaager

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpuks:
* oskavad moodustada lauseid täisminevikus, teevad vahet täisminevikul ja lihtminevikul
* paarilisega dialoogi harjutades on õppinud suhtlema õpitud suhtlusfraasidega
* on võimelised jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid kõigi õppetükkidei piires
* oskavad koostada kaardi, kutse ja kirja teksti; oskavad vormistada ja kirjutada heade uudistega kirja
* oskavad lugeda/ütelda kuupäevi, aastaarve, kellaaegu
* oskavad väljendi will abil tulevikku väljendada
* oskavad lausetes kasutada exciting/excited
* oskavad kasutada keelestruktuure they’re, their, there
* oskavad moodustada lauseid täisminevikus, teevad vahet täisminevikul ja lihtminevikul
* teevad vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel
* oskavad oma lemmikloomast rääkida ja kirjutada (8-10 lauset)
* oskavad kasutada artikleid a/an/the nimisõna ees

Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad õpilased korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta (tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi (kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet ( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt "2" (olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"- ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 3 + WB 3 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2014