Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 26. veebruar 2020. a. kell 09.14
Muudetud: 27. veebruar 2020. a. kell 16.58

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (02.-06.03)
Teemad: U. 11 teemade kinnistamine (nädalapäevad, kestev olevik)

1) U.11 teemade kinnistamine
2) TEST (Unit 11): nädalapäevad, am/is/are, kestev olevik, küsilaused kestvas olevikus+ vastamine, U.11 sõnavara- 10.03
3) U. 12 sõnavaraga tutvumine

II NÄDAL (16.-20.03)
Teemad: eluruumid, kestev olevik.

1) U. 12 Home: TB p 80- 81 Eluruumid WB p 51
2) TB p 82 Kestev olevik. WB p 52
3) TB p 83-84 Ex 8-10 What are you doing? WB p 53

III NÄDAL (23.-27.03)
Teemad: I can… (ma oskan...); linnaga seotud sõnavara

1) TB p 84 I can... Ex11, WB p 54 -55
2) U. 12 tööleht kinnistamiseks
3) U. 13 TOWN tutvumine sõnavaraga

IV NÄDAL (30.03- 03.04)
Teemad: there is…, there are... (kusagil asub midagi); eessõnad

1) TB p 85-86. WB p 56
2) TB p 87 there is, there are WB p 57
3) TB p 87 eessõnad; WB p 58

V NÄDAL (06.-10.04)
Teemad: U.13 teemade kinnistamine (linnaga seotud sõnad; there is…, there are...; küsisõnad); erinevate aastaaegade ilm

1) TB p 88-89; WB p 59
2) TEST (Unit 13): U.13 sõnavara, küsisõnad , there is/there are, tähereast lausete kirjutamine, there is/ there are lausetest aru saamine- 07.04
3) WB p 60-61 ( päevad, kuud, aastaajad)

VI NÄDAL (13.-17.04)
Teemad: päevad/ kuud/ aastaajad; you can...

1) U.14 Seasons TB p 90- 91 Erinevate aastaaegade ilm.
2) WB p 61-62 Ex 4-6 you can...
3) Pühad TB p 92. Loominguline töö aastaaegade kohta.

KOOLIVAHEAEG

VII NÄDAL (27.04- 01.05)
Teemad: U.14 sõnavara kinnistamine (kuud, aastaajad)

1) U.14 sõnavara kinnistamine WB p 63. Tõlkelaused (etteütluseks harjutamine).
2) WB Ex 9 p 63 peale etteütlus.
3) U.14 tööleht kinnistamiseks

VIII NÄDAL (´04.-08.05)
Teemad: poodlemisega seotud sõnavara- toiduained; How much is…?

1) Unit 15: Shopping. TB p 93-94
2) Teemade kordamine TB p 95; grammatika kinnistamine WB p 64- 65.
3) Teemade kordamine TB p 96; grammatika kinnistamine WB p 66- 67.

IX NÄDAL ( 11.-15.05)
Teemad: grammatika teemade kinnistamine (kestev olevik, määravad eessõnad, there is/ there are...)

1) Teemade kordamine TB p97; grammatika kinnistamine WB p 68-69.
2) Grammatika kordamine WB p 70-71.
3) TEST (Unit 15): ristsõna sõnavarale, küsisõnad, küsimustele vastamine, lausetest arusaamine pildi kohta, harjutus sõnavarale- 13.05

X NÄDAL (18.-22.05):
Teemad: extra reading, õpitu kinnistamine

1) Extra reading TB p 100-103
2)-3) teemade kinnistamine, kokkuvõtete tegemine

XI NÄDAL (25.-29.05)
Teemad: õpitu kordamine

1) Kordav tööleht.
2) Songs and rhymes TB p 106-108
3) Kooliaastast kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):
• tead õpitud sõnade tähendust, oskad sõnu hääldada ja kirjutada, tunned hääldusmärke.
• loed ilmekalt ning õige intonatsiooniga.
• mõistad loetud teksti õpitud sõnavara piires.
• oskad kasutada asesõnu.
• oskad kasutada eessõnu.
• oskad esitada kas-küsimust ja sellele vastata.

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti.
Konsultatsioon toimub esmaspäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, Ene Soolepp "I love English" 1., Book + WB + CD, Studium 2011