Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13329 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

A-võõrkeel: 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 22. veebruar 2020. a. kell 21.02
Muudetud: 2. märts 2020. a. kell 22.46

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II nädal
1.Jutustame Eestist. Tekst: Minu tähtpäevad. Küsimustele vastamine. Õpik lk.114-115
2.-3. Tund 10v. Omastav kääne: omadus- ja nimisõna käänamine (Roditelnõj kääne) Õpik lk.116-121

II nädal
1.Kordamine - 10.tsükkel, tööleht.
2. Kontrolltöö: 10 tsükkel. - 17.03
3.T11A Mis kell on?

III nädal
1.Mis kell on? Millal? Mis kellast ja kus keegi on/asub?
2.Mis kell on? Mis kellast? kinnistamine Tv lk.64-67
3.Tekst: Minu päevaplaan.

IV nädal
1.Räägime ja kirjutame oma päevaplaanist. Jutukese koostamine.
2.Jutustame oma päevast. Datelnõi pade˛- asesõnad. R lk.129
3.Asesõna Datelnõi k. (kellel on lubatud/on vaja/ei ole vaja)Jutustame oma päevast.

V nädal
1. Kinnistavad harjutused (datelnõi k. asesõna), Tv 11v
2.Kordamine kontrolltööks : 11.tsükkel. Tööleht.
3..Kontrolltöö : 11.tsükkel. Luuletus "Pääsuke" -8.04

VI nädal
1.T12a. Minu harrastused. R lk.132-133
2.Harrastused. Millega me tegeleme? R lk.134-137; harjutused lk.135-137;
3.Luuletuse vastamine hindele. Tv 12a (lk.71-73)

Vaheaeg

VII nädal
1.Vaba aeg. Mida sa teed vabal ajal sageli, harva, mõnikord, mitte kunagi?
2.Mängima mida? Lühidialoogid. Jutustame klassikaaslaste harrastustest.
3.Tund 12b. Tekst "Minu harrastused"

VIII nädal
1.Küsimustele vastamine teksti põhjal(R h.12.8) Tv lk.74-76
2.-3. Omadussõna ja nimisõna Datelnõi kääne.

IX nädal
1.Ristsõnade ja sõnarägastike lahendamine - sõnavara kinnistamine
2.Kinnistavad harjutused -Datelnõi k. Tv 12v
3.Kordamine : 12.tsükkel.Tööleht

X nädal
1.Kontrolltöö 12.tsükkel -18.05
2.-3.Liikumist väljendavad verbid. (8.kl.õpik).Tööleht.

XI nädal
1.Omadus- ja nimisõna Predlo˛nõi kääne.Harjutused.
2. Kinnistav tööleht - Omadus- ja määrsõna.
3.8.klassi materjalile KOKKUVÕTTEV TÖÖ.

XII nädal
1.Kokkuvõte õppeaastast.Tagasiside.
2.-3.Praktikanädal.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - III trimestri teemad: Kellaaeg. Päevaplaan. Harrastused.Interneti rubriigid.Liikluskorraldus.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks kasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas läbitud keelematerjali: omadus- ja nimisõna, asesõna Datelnõi k., kui vana, kellaaeg; nimisõna mitmus.
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
'* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Trimestrihinne pannakse välja trimestri jooksul saadud arvestuslike hinnete ja õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.
Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 7.klassile; 8.kl.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid teisipäev kell 15.00-15.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel