Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 22. veebruar 2020. a. kell 20.38
Muudetud: 2. märts 2020. a. kell 22.46

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.Kordamine : 19.tsükkel. (enesetunne, iseloom, välimus, tvoriteln.kääne).Tekst "Olla haige või mitte".
2.Kontrolltöö : 19.tsükkel . T20a väljendid ja sõnad. - 10.03
2.T20a Aitäh komplimendi eest. Luuletus "Tedretähed".

II nädal
1.T20b Elukutsed ja ametid
2.Tegusõna 'olema' tulevik ja minevik. Tv lk.91-92
3.Kordamine - kellena? kellega koos? Tv lk.92-93

III nädal
1.Kordamine - 20.tsükkel, tööleht. Luuletuse vastamine hindele.
2.Kontrolltöö - 20.tsükkel - 25.03
3.Tund 1a (7.kl.õpik): Kordamine- välimus, asesõnad mul,sul,temal jne. Kiri sõbrale. T1a väljendid ja sõnad.

IV nädal
1.T1a Kuidas ma välja näen?- välimuse kirjeldamine. R lk.7-8
2.Enda ja sõbra välimuse kirjeldamine.Tv lk.5-6
3.Töö tekstiga 'Selline ma olen'.Sõnavara kontroll - T1a

V nädal
1. Kirjutamine: ümberjutustus (Aleksandri kirjeldus). Isikuliste asesõnade kordamine (kes? keda? kellele?)
2..Jutustame Aleksandrist.Asesõnad. Tund 1v sõnad.
3. Kontrolltöö : 1.tsükkel . T2a sõnad ja väljendid. -8.04

VI nädal
1.T2a. Missugune iseloom sul on? TV 2a ,lk.8-10
2.Töö tekstiga "Minu iseloom". T2b sõnad.
2.T2v.Isikuline asesõna - vinitelnõi padez.Tegusõnade pööramine olevikus. Tv lk.13-14

Vaheaeg

VII nädal
1.Tõlkeharjutus.Lühijutukese kirjutamine- "Selline ma olen"
2.Kordamine - 2.tsükkel
3.Tööleht kordamiseks

VIII nädal (Inglise keele riigieksami nädal)
1.Kontrolltöö - 2.tsükkel - 4.05
2.Missugune on sinu perekond? - küsimuste esitamine ja vastamine
3.Võõra teksti lugemine sõnastiku abil; küsimustele vastamine kirjalikult

IX nädal
1.Mõistekaardi koostamine (Perekond). Kirjutame oma perekonnast lühijutukese
2. T3a. Perekond. Kas teil on suur perekond? Lk.24-28
2. Kes on pildil R lk.27-28, Tv lk.14-16

X nädal
1. Töö tekstiga - Minu perekond, R lk.30
2.-3. T3v.Omadussõna + nimisõna predloznõi padez ; Tv

XI nädal
1.Kordamine: 3.tsükkel , tööleht
1. Kontrolltöö : 3.tsükkel - 26.05
2.KT analüüs,vigade parandus. Jutustame oma perest.

XII nädal
Kokkuvõte õppeaastast .Tagasiside.
Arvestuste ja praktika nädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - III trimestri teemad: riietus, enesetunne ja haigused, välimus, iseloom, elukutsed; kellaaeg
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas läbitud keelematerjali:alaleütlev ja kaasaütlev kääne, omadussõna + nimisõna, tegusõna "olema" tulevikuvormid, isikulised asesõnad osastavas käändes, Kus? Kuhu? Kust? ;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Trimestrihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete ning õppetöö käigus saadud protsesskinnete (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde. ,alusel.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.
Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile ja 7.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid T kell 14.00-14.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel