Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12885 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kunst: 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maret Laurson

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: laura@oesel.edu.ee

Loodud: 4. veebruar 2020. a. kell 15.57
Muudetud: 4. veebruar 2020. a. kell 17.55

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:
1) oskab loomingulises tegevuses, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja kriitilise mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi;
2) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi;
3) õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstitöid, rakendades õpitud teadmisi ja oskusi;
4) eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega;
5) töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega;
6) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;
7) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;
8) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;
9) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja kunsti rolli ühiskonnas;
10) väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt, kasutades (kunsti)oskussõnavara;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20.-24.01.2020
Terje Krupp - isikupärane ja maagiline kunstnik - kunstnikunimi PAMUKKALE. Kunstninäitus "Valguse sünd" Kuressaare Raegaleriis
Heliinstallitsioon Silver Vahtra
Valgusinstallatsioon. Assamblaadid 3D vormis
Töölehe täitmine

27.-31.01.2020
Mandala kui isikupärane maagiline pilt
Joonestatud pinnalaotusele mustri kujundamine.
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, värvipliiatsid, viltpliiatsid.

03.-07.02.2020
Mandala lõpetamine
Töövahendid: harilik pliiats, kustukumm, värvipliiatsid, viltpliiatsid
10.-14.02.2020
Kujutamisõpetus
Punkt, joon, erinevad joonmustrid, rahvuslikud mustrid
"Saaremaa"
Töövahendid: paber A3, pikk joonlaud, värvi- ja viltpliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

17.-21.02.2020
Eesti päev

02.-06.03.2020 Kujundamisõpetus
Illustratsioon.
Tuntud eesti kunstniku raamatukujunduse jäljendamine.
Illustratsiooni värvimine. Toonimine.
Töövahendid: värvipliiatsid.

09.-13.03.2020 Kujundamisõpetus
Illustratsioon.
Tuntud eesti kunstniku raamatukujunduse jäljendamine.
Illustratsiooni värvimine. Toonimine
Töövahendid: värvipliiatsid.

16.-20.03.2020 Kujundamisõpetus
Illustratsioon.
Tuntud eesti kunstniku raamatukujunduse jäljendamine.
Illustratsiooni toonimine. Töö lõpetamine.
Töövahendid: värvipliiatsid

23.-27.03.2020 Kujutamisõpetus
Saaremaa kirikud.
Graafika
Valmis pinnalaotusele detailide joonistamine, tornikiivrite ja kirikumüüride kujundamine.
Lõiming 7. kl. erinevate ainetundide vahel.
Värvi- ja viltpliiatsid.

30.03.-03.04.2020 Kujundamisõpetus
Graafika
Saaremaa kirikud.
Valmis pinnalaotusele joonistatud detailide, tornikiivrite ja kirikumüüride kujundamine.
Lõiming 7. kl. erinevate ainetundide vahel.
Värvi- ja viltpliiatsid.

07.-09.04.2020 Kujundamisõpetus
Graafika
Saaremaa kirikud.
Valmis pinnalaotusele joonistatud detailide, tornikiivrite ja kirikumüüride kujundamine.
Lõiming 7. kl. erinevate ainetundide vahel.
Värvi- ja viltpliiatsid.

13.- 17.04.2020 Kujundamisõpetus
Graafika
Saaremaa kirikud.
Valmis pinnalaotusele joonistatud detailide, tornikiivrite ja kirikumüüride kujundamine.
Lõiming 7. kl. erinevate ainetundide vahel. Värvi- ja viltpliiatsid.
Töö lõpetamine.
27.04.2020
1. mai

05.-07.05.2020 Värvusõpetus
Joonestatud 3-mõõtmeliste geomeetriliste kujundite maalimine (kuup, kera ja risttahukas). Värvimine kolme erineva värvitooniga - hele, keskmine ja tume värvitoon.
Töövahendid: guaššvärvid, pintslid, segamisalus, veetops, paber või lapp pintslite kuivatamiseks, ajaleht lauakatteks.

12.-14.05.2020 Värvusõpetus
Joonestatud 3-mõõtmeliste geomeetriliste kujundite maalimine (kuup, kera ja risttahukas). Värvimine kolme erineva värvitooniga - hele, keskmine ja tume värvitoon.
Töövahendid: guaššvärvid, pintslid, segamisalus, veetops, paber või lapp pintslite kuivatamiseks, ajaleht lauakatteks.

19.-21.05.2020 Värvusõpetus
Joonestatud 3-mõõtmeliste geomeetriliste kujundite maalimine (kuup, kera ja risttahukas). Värvimine kolme erineva värvitooniga - hele, keskmine ja tume värvitoon.
Töövahendid: guaššvärvid, pintslid, segamisalus, veetops, paber või lapp pintslite kuivatamiseks, ajaleht lauakatteks.

26.-28.05.2020 Kujutamisõpetus


02.06.2020 Kujutamisõpetus
Tagasiside õppeaastast.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) teab Eesti ja maailma kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke;
2) otsib ja arendab erinevaid lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi oma loomingu kujutamisel;
3) rakendab loomisel, uurimisel ja kunsti ning visuaalkultuuri tarbimisel infokommunikatsiooni vahendeid;
4) väljendab oma mõtteid ja teadmisi, kasutab sihipäraselt tasapinnalise ja ruumilise loomingu väljendusvahendeid ning kompositsiooni põhimõtteid;
5) mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ning parem lahendus;

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära ning koostööoskusi. Võimaluste piires eelistatakse õpilase tööle suuliste hinnangute andmist ja positiivse üldhindega hindamist poolaasta ja aasta lõpus. Oluline on õpilase töösse suhtumine ning kaasatöötamine.

Hindamisel arvestatakse:
1. Teemale vastavus ja loominguline lähenemine sellele.
2. Kompositsiooni väljenduslikkus.
3. Meeleolu edastamine värvidega.
4. Figuuride dünaamika; lihtsate proportsioonireeglite arvestamine
5. Töö korrektsus.
Õpilane peab oma töö esitama tähtajaliselt. Kui õpilasel õppevahendid puuduvad, teeb ta töö õpetajaga kokkulepitud ajal järele.

Hindamine:
Kunstiõpetus kui loovaine hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas praktilises töös, valminud kunstiteost tervikuna.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, loomingulisus ja suhtumine õppetöösse.


Hinne "AR"
* igas tunnis töövahendid kaasas,
* teeb tunnitööd alati kaasa, ei jutusta!
* kodune töö(väga harva) alati tehtud,
* töö on teemast lähtuv ja loominguline, korrektselt teostatud,
* valmistöö õigeaegselt esitatud


Hinne "MA"
* ei ole töövahendeid,
* ei tee tunnitööd kaasa,
* ei tee kodust tööd.
* ei käi tööd konsultatsioonitunnis tegemas.
* töö esitamata!