Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12885 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kunst: 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristin Lauri

noorsootöötaja

Kontakt: kristin.lauri@oesel.edu.ee

Loodud: 4. veebruar 2020. a. kell 10.39
Muudetud: 4. veebruar 2020. a. kell 11.21

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:
1) oskab loomingulises tegevuses, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja kriitilise mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi;
2) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi;
3) õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstitöid, rakendades õpitud teadmisi ja oskusi;
4) eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega;
5) töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega;
6) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;
7) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;
8) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;
9) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja kunsti rolli ühiskonnas;
10) väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt, kasutades (kunsti)oskussõnavara;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1) 21.01-23.01
Teema: Joonistades nähtavaks
Nüüdisaegne joonistuskunst, Joonistatu mõtestamine uuel moel, Nähtamatu kujutamine
Ülesanne: Joonistada pilt sellest, mis tegelikult pole silmaga nähtav (loodusjõud, tunded, emotsioonid jne), luues uusi omanäolisi kujundeid.

2) 27.01-31.01 Teema: Nimekunst
Pinnalaotuse kujundamine, 3.d nimekujundus
Ülesanne: Kujundada paberile oma nimi ja täita ülejäänud pinnalaotus, tekitades 3.D efekti
Töövahendid: harilik pliiats, A4 paber, värvilised-või viltpliiatsid, kustukumm, teritaja

3) 3.02-7.02 Vanasõnade kujutamine pildil
Vanasõnade tundma õppimine, loovate lahenduste leidmine, erinevate tehnikate kasutamine joonistuses

Ülesanne: Kujundada erinevad vanasõnad pildiks
Töövahendid: harilik pliiats, A4 paber, värvilised-või viltpliiatsid, kustukumm, teritaja


4) 10.02-14.02

Teema: Tundlikud piirid, Segatehnika
Kompositsioon suurtest vormidest ja piirjoontest
Ülesanne: Maalida segatehnikas pilt, kus on kasutatud suuri vorme ja tundlikke piire. Valida värvitoone, mida õpilane varem pole tavapäraselt kasutanud.
Grupitöö
Töövahendid: harilik pliiats, A4 paber, värvilised-või viltpliiatsid, kustukumm, teritaja, GUAŠŠID


5) 17.02-21.02

Teema: Tundlikud piirid, Segatehnika
Kompositsioon suurtest vormidest ja piirjoontest
Ülesanne: Maalida segatehnikas pilt, kus on kasutatud suuri vorme ja tundlikke piire. Valida värvitoone, mida õpilane varem pole tavapäraselt kasutanud.
Grupitöö

6) 2.03-6.03

OP-kunst
Joonistuse kujundamine optilistel efektidel – teatud kujundite, värvide, rütmide jne abil loodi mulje ruumilisusest, liikumisest.
Töövahendid: paber A 3, pikk joonlaud (30 cm), värvi- ja viltpliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

7) 9.03- 13.03

16 emotsiooni – kompositsiooniharjutus
Kompositsiooniõpetus. Tunnete kujundamine paberile.
Ülesanne: Paberi jagamine 16 võrseks osaks, igas osas erinevad emotsioonid.

Töövahendid: paber A 3, pikk joonlaud (30 cm), värvi- ja viltpliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

8) 16.03- 20.03
16 emotsiooni – kompositsiooniharjutus
Kompositsiooniõpetus. Tunnete kujundamine paberile.

Ülesanne: Paberi jagamine 16 võrseks osaks, igas osas erinevad emotsioonid.

Töövahendid: paber A 3, pikk joonlaud (30 cm), värvi- ja viltpliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

9) 24.-26.03.2020 Kujutamisõpetus
Saaremaa kirikud.
Graafika
Valmis pinnalaotusele detailide joonistamine, tornikiivrite ja kirikumüüride kujundamine.
Lõiming 7. kl. erinevate ainetundide vahel.
Värvi- ja viltpliiatsid.

10) 31.03.-02.04.2020 Kujundamisõpetus
Graafika
Saaremaa kirikud.
Valmis pinnalaotusele joonistatud detailide, tornikiivrite ja kirikumüüride kujundamine.
Lõiming 7. kl. erinevate ainetundide vahel.
Värvi- ja viltpliiatsid.

11) 07.-09.04.2020 Kujundamisõpetus
Graafika
Saaremaa kirikud.
Valmis pinnalaotusele joonistatud detailide, tornikiivrite ja kirikumüüride kujundamine.
Lõiming 7. kl. erinevate ainetundide vahel.
Värvi- ja viltpliiatsid.

12) 16.04.2020 Kujundamisõpetus
Graafika
Saaremaa kirikud.
Valmis pinnalaotusele joonistatud detailide, tornikiivrite ja kirikumüüride kujundamine.
Lõiming 7. kl. erinevate ainetundide vahel. Värvi- ja viltpliiatsid.
Töö lõpetamine.


13) 27.04- 1.05

Teema: Originaal
Muuseumi- või galeriikülastus
Katab ainekavas: uurimine ja avastamine, loominguline väljendus, kunstikultuuri tundmine

Ülesanne: Külastada kunstinäitusi, disaini- ja tarbekunstinäitused, eesti kunsti klassika, kaasaegse kunsti näitused jt


14) 4.05- 8.05 Kuressaare minu pilgu läbi

Osata analüüsida oma kodulinna ja sellega seonduvat ning seda läbi kunstitöö väljendada. Oskus väljendada läbi kunstitöö oma ideed.

Ülesanne: Jalutuskäik Kuressaares, hiljem Kujunda pildile oma kodulinn, kasutades erinevaid õpitud tehnikaid.

Töövahendid: paberid, markerid, pliiatsid

15) 11.05-15.05

Osata analüüsida oma kodulinna ja sellega seonduvat ning seda läbi kunstitöö väljendada. Oskus väljendada läbi kunstitöö oma ideed.

Ülesanne: Jalutuskäik Kuressaares, hiljem Kujunda pildile oma kodulinn, kasutades erinevaid õpitud tehnikaid.

Töövahendid: paberid, markerid, pliiatsid

16) 25.05- 29.05

Osata analüüsida oma kodulinna ja sellega seonduvat ning seda läbi kunstitöö väljendada. Oskus väljendada läbi kunstitöö oma ideed.

Ülesanne: Jalutuskäik Kuressaares, hiljem Kujunda pildile oma kodulinn, kasutades erinevaid õpitud tehnikaid.

Töövahendid: paberid, markerid, pliiatsid


*kasutatud Ene Pidmani ainekava kirjeldust 7. klassi lõiminguülesannete kohta kujundamisõpetuses

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid;

2) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid. Kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid;

3) tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute kunsti näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite, väljendusvahendite ja hinnangute muutumist kultuuriajaloo vältel;

4) analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. Mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem lahendus; 5) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide üle; 6) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas. Seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia arengut; 7) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat laias teemade ringis.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära ning koostööoskusi. Võimaluste piires eelistatakse õpilase tööle suuliste hinnangute andmist ja positiivse üldhindega hindamist poolaasta ja aasta lõpus. Oluline on õpilase töösse suhtumine ning kaasatöötamine.

Hindamisel arvestatakse:
1. Teemale vastavus ja loominguline lähenemine sellele.
2. Kompositsiooni väljenduslikkus.
3. Meeleolu edastamine värvidega.
4. Figuuride dünaamika; lihtsate proportsioonireeglite arvestamine
5. Töö korrektsus.
Õpilane peab oma töö esitama tähtajaliselt. Kui õpilasel õppevahendid puuduvad, teeb ta töö õpetajaga kokkulepitud ajal järele.

Hindamine:
Kunstiõpetus kui loovaine hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas praktilises töös, valminud kunstiteost tervikuna.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, loomingulisus ja suhtumine õppetöösse.


Hinne "AR"
* igas tunnis töövahendid kaasas,
* teeb tunnitööd alati kaasa, ei jutusta!
* kodune töö(väga harva) alati tehtud,
* töö on teemast lähtuv ja loominguline, korrektselt teostatud,
* valmistöö õigeaegselt esitatud


Hinne "MA"
* ei ole töövahendeid,
* ei tee tunnitööd kaasa,
* ei tee kodust tööd.
* ei käi tööd konsultatsioonitunnis tegemas.
* töö esitamata!