Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 2. veebruar 2020. a. kell 12.03
Muudetud: 6. märts 2020. a. kell 12.10

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

NB! Iga moodul täpsustub vahetult mooduli alguses!

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tundideks vajalik: õpik, töövihik, harjutuste vihik, kirjutusvahend, värvilised pliiatsid või vildikad+ õpetaja kätte üks tavaline vihik tunnikontrollide ja lühietteütluste jaoks ja õhuke kiirköitja töölehtede ja lisamaterjalist korrektse õpimapi koostamiseks.

Kolmas trimester kestab 09.03.20 - 29.05.2020

KODUNE TÖÖ on üldjuhul sõnade õppimine ja kinnistamine IGAKS TUNNIKS ja tunnis õpitu kindla osa kordamine. Kodus õpitud sõnu kontrollime igas tunnis etteütluste või väikeste tunnikontrollidega.

Inglise keeles jagan nädalad mooduliteks, iga moodul keskmiselt 3-4 nädalat (kaks teemat ehk unitit õpikus). NB! IGA MOODULI SISU TÄPSUSTUB VAHETULT MOODULI ALGUSES!
Mooduli hinne koosneb:
50%- tundides suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne (kõik ettenähtud ülesanded täidetud ja iseseisvalt kontrollitud, hinnatakse enesekontrolli täpsust), töölehtede täitmise hinne (hinnatakse iseseisvat tööd materjali kasutamisega ja enesekontrolli täpsust)
50%-mooduli kokkuvõttev kontrolltöö (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö)

Iga moodul lõpeb õpiku,töövihiku ja harjutustestide materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust.

TRIMESTER 3 MOODUL1
I nädal 9.-13.03.20
1. Kordamisülesanded U14,15 materjalide kasutamisega
2. Ireland U16 TB ex 1-6, põhivormid
3. Ireland U16 TB ex 7-9

II nädal 16.-20.03.20
4. The Isle of Man U16 WB 4,6,7,9
5. Articles a,an, or -; U16 WB 1,2,; Words with similar meaning WB p 108, põhivormid
6. Articles a,an, or -: WB p 103; U16 kokkuvõte , harjutustest materjalidega

III nädal 23.-27.03.20
7. Garden U17 TB 1-5; Reported Speech WB U17 3,4
8. Foolish brothers Part 1 U17 TB 6-8; WB p 114, põhivormid
9. Foolish Brothers Part 2 U17 9-11; WB p 115

IV nädal 30.03.- 03.04.20
10. Use of Prepositions WB p 111; WB U17 ex 2; harjutustest U17 materjali kasutamisega
11. test U16, 17
12. testi tagasiside, konsulatsiooni ja järeltöö vajadus; Põhivormid (TK); Dialogues on food topic U18 TB 1-3; WB p 117

TRIMESTER 3 MOODUL 2
V nädal 06.04- 09.04.20 (10.04 Suur Reede)
13. Fish and chips U18 4-5 Kitchen vocabulary WB U18 6,7
14. U18 WB ex 5 vocabulary exercises; Tenses U18 WB 3,4
15. Suur Reede

VI nädal 13.04-16.04.20 (17.04.20 loovtööde päev)
16. Past tenses (extra). Tips to lose weight WB U18 ex 8
17. All tenses WB U18 ex 2 ; Recipes
18. loovtööd

vaheaeg

VII nädal 27.04-30.04.20 (reede, 1.mai vaba)
19. Harjutustest U18 materjalide kasutamisega
20. Future TB U19 1,2,5
21. 1.mai

VIII nädal 04.05-08.05.20 (riigieksam gümnaasiumis)
22. Future TB ex 6; wb p 124, Poster My home in 2050
23. Exercises on Future tenses
24. to+verb or verb +ing WB p125, 123

IX nädal 11.05-15.05.20
25. Future: be going or will ; vocabulary exercises WB p 127
26. harjutustest U19 materjalidega
27. Future abd tenses kordamine WB p 130, 131

X nädal 18.05-22.05.20
28. TEST U18,19

TRIMESTER 3 MOODUL 3
29. testi tagasiside, konsulatsiooni ja järeltöövajadus; U20 ülesanded (U16-19 kordamine)
30. U20 ülesanded (U1-19 kordamine)

XI nädal 25.05-29.05.20
31. U20 TEST materjalidega
32. PÕHIVORMID ; hinnete tagasiside, aasta hinded
33. Fun and relax exercises

XII nädal
01.juuni E Trimestri hinne, aasta hinne
praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

TRIMESTER 3 MOODUL1
* on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U16 ja U17 (Ireland. Garden)seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* teeb vahet artiklitel a ja an ning oskab neid nimisõnade ees kasutada
* teeb vahet loendatavatel ja mitteloendatavatel sõnadel (N book vs literature) ja ei kasuta artiklit a ega an mitteloendatava sõnaga
* on õppinud ja oskab lauses kasutada eessõnadega kindlaid väljendeid (N take OVER)
* on kinnistanud kaudkõne moodustamist olevikus kasutades erinevaid tegusõnu (N agree, suggest)
* on korranud ebareeglipäraste tegusõnade vorme (peavad olema selged nagu korrutustabel matemaatikas) õpik lk 125-127

TRIMESTER 3 MOODUL2
* on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U18 ja 19 seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
ajavormid
tuleviku väljendamise erinevad võimalused
ing/to
TRIMESTER 3 MOODUL3
* on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U20 seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
põhivormid

Hindamine üles

Trimestri hinne kujuneb mooduli hinnetest. Kui üks mooduli hinne jääb mitterahuldav, langetab see koondhinnet ühe palli võtta. Kui kaks moodulihinnet on mitterahuldavad, on trimestri hinne mitterahuldav. Kui moodulite hinded jagunevad võrdselt, siis otsustavaks on progress ehk viimased moodulid ja testide hinded.

Mooduli hinne koosneb:
50%- tundides ja kodus ettevalmistud suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne, vihiku hinne, töölehtede täitmise hinne
50%- kokkuvõttev mooduli lõputest (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö) Iga moodul lõpeb õpiku, töövihiku ja harjutustestide materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust. Kokkuvõtva kontrolltöö hinne on arvestuslik hinne, mis annab 50% mooduli koondhindest.

Hindamisskaala kirjalikele töödele NB! Õpetaja peab käekirjast aru saama!:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Suulise vastuse hindamine:
Hinne „5“ ehk "väga hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne , õpetaja abi ei vaja
Hinne „4“ ehk "hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne, vaja on mõningaid õpetaja suunavaid küsimusi
Hinne „3“ ehk "rahuldav"- jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, vajab palju õpetajapoolset suunamist
Hinne „2“ ehk "puudulik"- oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
Hinne „1“ ehk "nõrk" - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud mooduli kokkuvõttev töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Mooduli kokkuvõtva testi järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "1" kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Järelvastamine toimub kooli poolt etteantud korra alusel