Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merike Kivilo

inglise keele õpetaja

Kontakt: kivilo@oesel.edu.ee

Loodud: 30. jaanuar 2020. a. kell 12.33
Muudetud: 30. jaanuar 2020. a. kell 12.33

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi lõpetaja:
1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid;
2) mõistab ja tõlgendab võõrkeeles esitatut;
3) on omandanud teadmisi erinevatest kultuuridest, mõistab kultuuride sarnasusi ja erinevusi
ning väärtustab neid.


Gümnaasiumi lõpuks on õpilase eeldatavaks keeletasemeks B2 ja ta
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Introduction.

Unit 3 tests
Vocabulary
Reading
Grammas
Listening
Feedback

U.4 Mad science

Reading :Multiple choice
Listening : Multiple matching
Compound nouns and adjectives
Writing:Compositions - for or against essay
Workbook practice
Test on vocabulary,grammar, reading
Feedback
Analysis

Unit 5 Big brother

Compound nouns and adjectives
Conditionals.
Test on conditionals.
Analysis and feedback

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III kursuse lõpuks on õpilane :

-täiendanud järgnevate teemadega seotud sõnavara:,tehnoloogia, teadus ja seadmed.
-lihvinud erinevaid osaoskusi (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid);
- korranud järgnevaid keelestruktuure:mineviku ajavormid. so/such kasutamine, modaalverbide kasutamine tingimuslaused ja sõnade moodustamine
-kirjutanud 1 kirjandi

Hindamine üles

Perioodi koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid - uni t3,4 vocabulary and language structures (sõnavara ja õppetüki grammatika)
1 kiri ( 120 sõna)
1 kirjand ( 220 sõna)
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"= 50-69%, \"2\"= vähem kui 50%
Sõnavara hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 69%,
"2"= vähem kui 50%
Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.
Suuliste vastamiste arvestuslik kokkuvõttev hinne peab olema vähemalt "3"
Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "0".
Konsultatsioon/järelvastamine: esmaspäeviti kell 15.30

10. klassi lõpus (4.kursusel) sooritavad kõik õpilased hindelise arvestustöö ( lugemine,kuulamine, keelestruktuurid)

Õppematerjal: Gateway 2nd Edition) - Book,WB,
Murphy Grammar in use
Töölehed