Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12885 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kehaline kasvatus: 3c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Inna Vann

klassiõpetaja

Kontakt: inna.vann@oesel.edu.ee

Loodud: 29. jaanuar 2020. a. kell 08.55
Muudetud: 29. jaanuar 2020. a. kell 10.43

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:
mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust tervisele ja töövõimele;
valdab põhiteadmisi ja -oskusi, et harrastada sportlikku liikumist iseseisvalt sise- ja välistingimustes;
liigub/spordib ohutus- ja hügieeninõudeid järgides ning teab, kuidas käituda sportimisel juhtuda võivates ohuolukordades;
tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades ja keskkonda säilitades;
oskab kasutada kehalise võimekuse lihtsamaid enesekontrollimeetodeid ning jälgib oma kehalise vormisoleku taset;
tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja tantsusündmuste vastu;
tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis liikumist/sportimist iseseisvalt harrastama..

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

XXIII nädal
* Paigalt kaugushüpe. Madalatest takistustest ülehüpped parema ja vasaku jalaga.
XXIV nädal
* Eelharjutused kõrgushüppeks. Kõrgushüpe
XXV nädal
* Eelharjutused kõrgushüppeks. Kõrgushüpe
* Kelgutamine, suusatamine.
XXVI nädal
* Palli käsitsemisharjutused, põrgatamine, vedamine, heitmine, viskamine, söötmine ja püüdmine.
XXVII nädal
* Sportmänge ( korv-, käsi-, võrk-, jalgpall ja saalihoki ) ettevalmistavad liikumismängud.
*Teatevõistlused pallidega.
XXVIII nädal
* Korvpalli põrgatamine
*Pallimängud
VAHEAEG
XXIX nädal
* Tennispallivise ülalt täpsusele ja kaugusele
* Teatevõistlused
XXX nädal
*Eelharjutused paigalt kaugushüppeks. Paigalt kaugushõpe
*Rahvastepall
XXXI nädal
* Treening ringsüsteemis
* Rivi- ja korraharjutused. Rahvastepall
XXXII nädal
* Metsajooks. Üldarendavad harjutused
* Kiirrännak
XXXIII nädal
* Pallivise
* Pallivise, pallimängud

XXXIV nädal
* Praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oskab rivistuda viirus, kolonnis pöörates paremale, vasakule
Teab ja järgib ohutusnõudeid ja tunni reegleid
Teeb erinevaid kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutusi
Sooritab akrobaatilisi harjutusi

Hindamine üles

Kehalises kasvatuses antakse suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid. Hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang toetab õpilase positiivse enesehinnangu kujunemist. Tunnistusele kantakse kehaline kasvatus hinnates osaoskusi.
Tead ja järgid kehalise kasvatuse tunnis kehtivaid reegleid ja ohutusnõudeid.
Täidad erinevaid rivi-, korra, jooksu-, viske - ja hüppe- ning rakendusvõimlemise harjutusi.
Oskad käsitseda palli (veeretamine, püüdmine, põrgatamine, viskamine), mängid rahvastepalli.
Läbid joostes võimetekohase tempoga 600 m distantsi.
Sooritad (rütmi)võimlemise ja akrobaatilisi harjutusi.

Sõnaliste hinnangute kriteeriumid:
T = tean, oskan, kasutan.
Sooritab harjutusi õigesti ettenähtud tempos.
Oskab rakendada tunnis õpitut.
On mängudes aktiivne, tunneb ja täidab mängureegleid.
P = pean veel harjutama
Sooritab eelpool nimetatut mõningate eksimustega. Vajab veel harjutamist.
O = oskus omandamata
Sooritab harjutusi valesti, lohakalt.
Ei oma teadmisi ja oskusi läbivõetud õppematerjalist.
Mängudes on vähepüüdlik, ei oska mängida kollektiivis, ei tunne mängureegleid.
Mõjuva põhjuseta keeldub sooritamast harjutusi või osalemast mängudes