Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6a, 6b, 6d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Elis Nõu

saksa keele õpetaja

Kontakt: elis.nou@oesel.edu.ee

Loodud: 28. jaanuar 2020. a. kell 21.34
Muudetud: 28. jaanuar 2020. a. kell 21.35

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-28.11
* Simon liebt Informatik
* Simon liebt Informatik
* L. 5 Ich brauche einen Kuli

2.-5.12
* Ich brauche einen Kuli
* Ich brauche einen Kuli
* Ich brauche einen Kuli

9.-12.12
* Ich brauche einen Kuli
* L. 6 Hast du Zeit?
* Hast du Zeit?

16.-19.12
* Hast du Zeit?
* Hast du Zeit?
* Hast du Zeit?

6.-9.01
* Hast du Zeit?
* Hast du Zeit?
* Hast du Zeit?

13.-16.01
* Hast du Zeit?
* Hast du Zeit?
* Hast du Zeit?

20.-23.01
* Wiederholung
* Wiederholung (Spiele)
* Landeskunde

27.-30.01
* Kontrollarbeit
* L. 7 Mein Bruder ist einfach super!
* Mein Bruder ist einfach super!

3.-6.02
* Mein Bruder ist einfach super!
* Mein Bruder ist einfach super!
* Mein Bruder ist einfach super!

10.-13.02
* Mein Bruder ist einfach super!
* L. 8 Trinken wir einen Karibik-Coctail?
* Trinken wir einen Karibik-Coctail?

17.-20.02
* Trinken wir einen Karibik-Coctail?
* Trinken wir einen Karibik-Coctail?
* L. 9 Was isst du gern?

* L. 9 Was isst du gern?
* L. 9 Was isst du gern?
* L. 9 Was isst du gern?

* L. 9 Wiederholung
* L. Landeskunde

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

2.3.1. Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
kõnelejaga;
5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab
neid arvestada;
8
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
(Põhikooli riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1001/VV1_lisa2.pdf)

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasiside.

Kokkuvõttev trimestrihinne arvestab kõiki hindeid.

Hinne "5" 90- 100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" - 20-49% punktide arvust
Hinne "1" - 0-19% punktide arvust

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub teise hindega pärast töö tegemist. Kui tööd ei sooritata, muutub see hindeks "1", mida enam muuta ei saa. Parandada saab kõiki hindeid peale nelja ja viie. Tööd saab järele teha ühe korra.
Õpetaja võib hinnata ka koduseid töid. Oma hinnete eest vastutab õpilane ise. See tähendab, et tunneb ise huvi, kuidas ja millal töid järele teha, ülesandeid täiendada ja uuesti esitada.
Konsultatsioon ja järelvastamised eelneval kokkuleppel õpetajaga.

Õppetunnis vajalikud õppevahendid:
õpik
töövihik
jooneline õhem kaustik
kirjutusvahend (ka punane ja roheline)