Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11b, 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Elis Nõu

saksa keele õpetaja

Kontakt: elis.nou@oesel.edu.ee

Loodud: 27. jaanuar 2020. a. kell 21.35
Muudetud: 16. märts 2020. a. kell 12.41

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma
seisukohti ja plaane;
5) on omandanud teadmised õpitava keele kultuuriruumist; tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate
maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab
raadiosaateid;
6) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku infot ka
teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma
õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20.-24. 2020
* Gibt es hier eine Bank? Regelm. Verben.
* Ich suche die Post. Regelm. Verben.
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_hoeren2.htm

27.-31. 2020
* Öffnungszeiten. Regelm. Verben.
* Es ist schon ziemlich dringend. Unregelm. Verben. SK

3.-7. 02. 2020
* Wo ist eine Bushaltestelle? Unregelm. Verben.
* Zum Bahnhof oder zum Flughafen? Unregelm. Verben.

10.-14.02. 2020
* Übungen mit Prät. und Perfekt. SK
* Den Weg erklären. Unregelm. Verben

17.-21.02. 2020
* Den Weg erklären. Unregelm. Verben.

Täisminevik.
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_08.htm (foorile vajutades ilmub õige vastus)
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_10.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_11.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/06_perfekt_lernen_uebung.htm (Hilfe-nupp aitab)
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/perfekt/uebungen


Der Imperativ
- https://www.quia.com/fc/1538506.html?AP_rand=431393391 Side A on algvorm, Side B on lahendus kontvollimiseks.
- https://www.quia.com/fc/1538483.html
- https://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-imperativ.html
- https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/imperativ/uebungen

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

IV kursuse lõpuks oskavad õpilased:
* osata küsida teed ja juhatada teed
* moodustada käskivat kõneviisi
* kasutada reeglipäraste verbide liht-ja täisminevikku, osata põhivorme
* kasutada ebareeglipäraste verbide lihtminevikku ja täisminevikku, osata põhivorme
* rääkida haigusega seotud probleemidest, küsida tervise kohta
* rääkida Eestist kasutades õpitud sõnavara
* rääkida saksa keelt kõnelevatest maadest
* kasutada lauses kuupäeva, aasta, nädalapäeva, päevaosa õigesti

Hindamine üles

Kokkuvõttev kursusehinne arvestab kõiki poolaasta jooksul saadud hindeid, sealjuures on oluline ka tundides kohal käimine.

HINNE "5" 90- 100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" - 20-49% punktide arvust
Hinne "1" - 0-19% punktide arvust

Tegemata või kehvasti läinud töö kajastub eKoolis nullina. "0" asendub teise hindega pärast töö sooritamist. Töö tuleb uuesti teha 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest, vastasel korral asendub "0" hindega "1".
Parandada saab kõiki hindeid peale "4" ja "5".
Tööd saab järele teha ühe korra.
Õpetaja võib eelneval teavitamisel hinnata kõike, mis on seotud antud õppetööga, näiteks õpilase töövihiku harjutusi või tema kodu- ja tunnitööd.
Kui õpilane on ühes poolaastas puudunud viis korda, tuleb sooritada poolaasta lõpus arvestus.
Oma hinnete eest vastutab õpilane ise. See tähendab, et õpilane tunneb ise huvi, kuidas ja millal töid järele teha.
Poolaasta lõpus võidakse hinnata ka vihiku täitmist.
Konsultatsioon ja järeltööd kokkuleppel õpetajaga.


Õppetunnis vajalikud õppevahendid:
* õpik
* mapp töölehtede jaoks
* õhem jooneline kaustik (võimalusel jätka eelmisel aastal alustatut)
* kirjutusvahend