Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 25. jaanuar 2020. a. kell 14.04
Muudetud: 26. jaanuar 2020. a. kell 21.01

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01
Geomeetria. Ülesannnete lahendamine Matific keskkonnas.

28.01
Geomeetria. Ülesannnete lahendamine Matific keskkonnas.

4.02
Kümnendmurd arvteljel http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1
Harilike murdude äratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2
Probleemi lahendamine:
http://www.kool.ee/?10352


Kümnendmurdude liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_3

Lahenda erinevaid ülesandeid
https://www.mathplayground.com/rocket_angles.html
http://siivi.webs.com/matemaatika5klass.htm

Lisa:
vali leheküljelt veel loogikamänge
http://www.kool.ee/?10198#3

11.02
https://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
http://www.livebinders.com/play/play/1568288
lepo.it.da.ut.ee/~riina/toolehed/liivi.xls
Kümnendmurdude liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_3

Kümnendmurru teisendamine ja järgud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099

Harilik murd
http://www.kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game.php
(vihje: tegema peab kahte asja korraga, märkima murdude nimetaja ja lugeja ja samal ajal koogiga tabama linde, et aega juurde võita!)

18.02
loogikamänge
http://www.kool.ee/?10198#3

VAHEAEG

03.03
Kümnendmurdude liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_3

Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: kümnendmurrud)

10.03
https://palmiste.weebly.com/tehted-kuumlmnendmurdudega.html
Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine - http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 2 - https://www.taskutark.ee/m/test/kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-test-nr1/
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 3 - https://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten17.03
http://nutisport.eu/mati/nharj/nutimati.php?ngr=arvutamine&nhj=KoJaKM&kk=3
http://mataerli.blogspot.com.ee/2013/06/5klassi-labinule-opitu-kordamiseks.html

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337

Pranglimine kümnendmurdudega:
http://miksike.ee/#pranglimine/training

24.03
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1

Kümnendmurrud:
Ülesanne 1. Lohista täpp arvteljel õige kümnendmurru väärtuse juurde. Lahenda, kuni programm arvab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1 *
Ülesanne 2. Liida ja lahuta kümnendmurde. Lahenda, kuni kõik on tehtud! Kirjuta oma tulemus vastuseks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337 *
Ülesanne 3. Korruta ja jaga kümnendmurde arvudega 10 ja 100. Lahenda 20 tehet ja kirjuta oma tulemus. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0 *
Ülesanne 4. Korruta ja jaga kümnendmurde järguühikutega. Lohista õige vastus õige tehte kõrvale. Ülesandes on kaks valet vastust. Kirjuta siia need KAKS TEHET koos nende ÕIGETE vastustega. http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm *
Ülesanne 5. Mäng. Ümarda kümnendmurde (-dth=dik) ja taba palli. Võid mängida ise kahe võistkonna eest või mängi koos pinginaabriga korda-mööda. Kirjuta, kuidas läks. http://www.math-play.com/baseball-math-rounding-decimals/rounding-decimals-baseball-game.html *
Ülesanne 6. Kirjuta joonis hariliku murru kujul. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine *
Ülesanne 7. Kirjuta nimetaja või lugeja. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2 *
http://mataerli.blogspot.com/search/label/arvutamine%20k%C3%BCmnendmurdudega

Lisamaterjalid: http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?theme=2653
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9585

7.04
Miljonimäng: kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.quia.com/rr/325144.html

http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
http://www.kool.ee/?9585
https://sites.google.com/site/eveklassid/matemaatika/viited-5-klassile

14.04
https://sites.google.com/site/eveklassid/matemaatika/viited-5-klassile

VAHEAEG

28. 04
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
http://web.zone.ee/math/page.html#5klass
https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals

VAHEAEG

05.05
http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5898
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

12.05
Geomeetrilised kujundid - https://learningapps.org/view1147957
Nurkade liigid - https://learningapps.org/watch.php?v=poq62v1m201&allowFullscreen=1
Nurkade mõõtmine - https://www.mathplayground.com/measuringangles.html (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Nurkade mõõtmine 2 - http://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Nurkade mõõtmine 3 - https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/measure-angles/e/measuring_angles (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Teisendamine - http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/measurement/MeasurementMeters.htm

http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine

19.05
http://www.kool.ee/?9548#5

Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9585

Aritmeetiline keskmine
http://www.thatquiz.org/tq-p-z0/?-j4g00-l4-p0

26.05
Loovuslaager


Lisa:
teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
erinevaid mänge
http://phet.colorado.edu/et/simulations/category/math
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&game=4151&cat=22&page=0

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Oodatavast madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA” või null „0” ( kui oluline töö on tegemata). Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid.
Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis kantakse hinne eKoolis matemaatika päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud valikaine arvuti matemaatikas tunnis. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ). Konsultatsioon kolmapäeviti kell 14 ruumis 307.