Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 23. jaanuar 2020. a. kell 20.54
Muudetud: 23. jaanuar 2020. a. kell 21.02

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-, majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20.01 - 24.01 Talupoja elutöö, tv lk 68-71

27. - 31.01 Talupoja aastaring tv lk 74

03. - 07.02 Mõisad Eestis ja Saaremaal -ülevaade mõisatest

17. - 21.02 Sugupuu ja perekonnakroonika

VAHEAEG

02. - 06.03 Vana perekonnafoto jutustab

09. - 13.03 Uurime perekonnanimesid ja nende saamise lugu

17. - 20.03 Hariduselu ja koolide asutamine Saaremaal

23. - 27.03 Vabadussõjale pühendatud monument Saaremaal - kellele, miks ja kus

30.03 - 03.04 Film ,,Tuulepealne maa " tv lk107

06. -.09.04 II maailmasõda Saaremaal

13. - 18.04 Nõukogude aeg Saaremaal

VAHEAEG

27.04. - 01.05 Rahvakalendri tähtpäevad ja kombed

04.- 08.05 Rahvakalendri tähtpäevad ja kombed

11. - 15.05 Kokkuvõte töövihiku ülesannetest

18.05 - 22.05 Õppekäik Kuressaare lossi

25 - 29.05 Pärnu linnamuuseumi külastus

Praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* tunneb huvi oma kodukoha ajaloo ja kultuuriväärtuste kohta;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, kultuuri;
* tunneb huvi oma paikkonna kultuuri, sealt pärit kirjanike, kunstnike ja muusikute loomingu vastu;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo);
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamisväärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, iseseisvale tööle , aktiivsusele, meeskonnatööle, töölehtede täitmisele. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet. Oodatavast madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA” või null „0” ( kui oluline töö on tegemata). Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele meeldetuletuseks kajastub esitamata või sooritamata töö eKoolis nullina. "0" asendub hinnanguga "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või märkega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tööde hinded võivad kajastuda eKoolis ajaloo päevikus (vastav märge koduloo päevikus).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ).

Konsultatsioon kolmapäeviti kell 14 ruumis 307.