Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2020. a. kell 10.23
Muudetud: 4. veebruar 2020. a. kell 09.44

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.01
Elu erinevates keskkonnatingimustes, rühmatöö - töölehe täitmine, tv lk. 20

30.01
Elu vihmametsades,tööleht,paaristöö.

06.02
Kavanda matk vihmametsa tv lk. 15 ,kõrbe elutingimused.

13.01
Mõistekaart-elu kõrbes.

20.02
Kujutlus - lähed Kariibi merre sukelduma. Joonista pilt oma seiklustest! TV lk. 33 

05.03
Pulsi mõõtmine TV lk. 34 

12.03
Aju kiidukõne ,, Kes on parim " TV lk. 39 

19.03
Tööde lõpetamine

26.03
Avastan enda jaoks midagi põnevat, ettekanne

02.04
Ettekanded

09.04
Elusündmute ajatelje koostamine tv lk. 41 

16.04
Kirjutame kirja oma kehale Tv lk. 45 

VAHEAEG 

23.04
Internetist info otsimine mingi enda valitud muuseumi kohta Tv lk. 49 

30.04
Uurime hallitusseeni

07.05
Kokkuvõte hallitusseene kasvatamise katses 

14.05
Õuesõpe - linnulaulu kuulamine ja lindude vaatlemine 

21.05
Kokkuvõte vaatlusest

28.05
Töölehtede ja loovülesannete kokkuvõte - mida avastusõppetund sulle andis?
Praktikaperiood

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang AR/ MA kujuneb I ja II poolaastalõpuks.Hinnangu "A" saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli õppekavas märgitud piisavaks õpitulemuseks.
Hinnangu "MA" saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli õppekavas märgitud piisavast õpitulemusest madalamal tasemel.
Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul.
Õpilasele meeldetuletuseks kajastub esitamata või sooritamata töö eKoolis nullina. See asendub hinnanguga "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või märkega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tööde hinded võivad kajastuda eKooli erinevate õppeainete päevikutes (vastavalt õpiülesande sisule).