Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2020. a. kell 08.26
Muudetud: 20. jaanuar 2020. a. kell 08.26

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Kahepaiksete tähtsus ja kaitse. Eesti kahepaiksed
2. Kahepaiksete kordamine.
3. Roomajate tunnused, kohastumused.
4. Sisalike kohastumused. Õppefilm.
5. Krokodillide ja kilpkonnade kohastumused. Õppefilm.
6. Madude kohastumused. Õppefilm
7. Hindeline kokkuvõte roomajatest
8. Tegevused. Lauamängud.
9. Eestis elavad roomajad. Tv lk 26 .
10. Lindude kohastumused. Õppefilm
11. Eesti linnustik. Levinumate lindude tundmaõppimine
12. Lindude kohastumused. Jalgade kuju sõltuvus eluviisistja elupaigast.
13. Lindude kohastumused. Jalgade ja nokkade kuju sõltuvus eluviisist ja elupaigast.
14. Lindude kohastumused. Kordamine
15.TK lindude kohastumused. Lindude tähtsus looduses ja inimese elus. Lindude ohustatus ja kaitse.
16. Kaitsealused linnuliigid. Võõrliigid.
17. Lindude loendus.
18. Eesti linnustik. Seltsid. Lindude määramistunnused. Rühmatööd.
19. Kordamine
20. KONTROLLTÖÖ Linnud
21. Imetajate iseloomulikud tunnused. Erinevate elukeskkondadega seotud kohastumused.
22. Imetajate süstemaatika. Seltsid. Määramistunnused.
23. Eesti imetajad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) oskab teha vaatlusi;
2) väärtustab usaldusväärseid järeldusi tehes loodusteaduslikku meetodit.
3) seostab roomajate, lindude ja imetajate välistunnuseid nende elukeskkonnaga;
4) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses;
5) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta;
6) oskab nimetada ja tunneb Eestis levivaid liike
7) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.

Hindamine üles

Trimestri jooksul hinnatakse kontrolltööd, tunnitöid, iseseisvaid töid, tunnikontrolle, praktilisi töid, koduseid töid. II trimestri hinne on saadud hinnete keskmine.

Kui kokkuvõttevhinne jääb kahe erineva hinde vahele, saab määravaks kontrolltöö eest saadud hinne

Tegemata (e-koolis märgitud "0") või mitterahuldavalt hinnatud (e-koolis märgitud "1" või "2") tööd tuleb järgi vastata 10 päeva jooksul vastavalt kooli järelvastamiskorrale https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php või õpetajaga kokkulepitud ajal.