Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2020. a. kell 07.27
Muudetud: 10. veebruar 2020. a. kell 07.21

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-, majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20.01 - 24.01. Milliseid aabitasid on aegade jooksul välja antud?
27. - 31.01 Talupoja elutöö,tv lk 68-71; Talupoja aastaring tv lk 74
03. - 07.02 Mõisad Eestis ja Saaremaal -ülevaade mõisatest
17. - 21.02 Esitlus: mõisad,talupoja eluring,tööd,toit,riietus jne
VAHEAEG
02. - 06.03 Esitlused
09. - 13.03 Uurime perekonnanimesid ja nende saamise lugu
17. - 20.03 Hariduselu ja koolide asutamine Saaremaal
23. - 27.03 Vabadussõjale pühendatud monument Saaremaal - kellele, miks ja kus
30.03 - 03.04 Film ,,Tuulepealne maa " Tv lk107
06. -.09.04 II maailmasõda Saaremaal
13. - 18.04 Nõukogude aeg Saaremaal
VAHEAEG
27.04. - 01.05 Rahvakalendri tähtpäevad ja kombed
04.- 08.05 Rahvakalendri tähtpäevad ja kombed
11. - 15.05 Kokkuvõte töövihiku ülesannetest
18.05 - 22.05 Õppekäik Kuressaare lossi
25 - 29.05 Kokkuvõte õppekäigust
Kordamine.Praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
* teab olulisemaid kohalikke majandus- ja tööstusobjekte;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* tunneb kohalikku päritolu vanasõnu, kõne käände, rahvalaule, muistendeid;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombes tikku, omakultuuri;
* teab kohaliku päritoluga kirjanikke, kunstnikke, muusi kuid ja nende loomingut,
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb huvi oma paikkonna kultuuri ja sealt pärit kirjanike loomingu vastu;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikate st (sh turismiinfo), seda korrastada;
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.
Õppeprotsessi käigus hinnatakse töölehtede täitmist, rühmatööd ja vihiku täitmist.

Koduloos kasutatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Koduloo hinne on kokkuvõttev hinnang 1.poolaasta lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (AR/MA). Koduloos tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega ajaloo päevikusse ekoolis.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioon E kell 14:45 - 15:30 ruumis 308 või mõnel muul ajal kokkuleppel õpetajaga.