Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2020. a. kell 07.24
Muudetud: 6. veebruar 2020. a. kell 07.59

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kõikide teemade puhul kasiutame mänge lehelt ,,Matemaatika koolis "
20. - 24.01 Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne ,,Greatest Common Factor "
27. - 31.01 Nurgad ,,Banana Hurt "; ,,Alien Angles "
03. - 07.02 eKoolikott http://www.mathema.ee /testid , geomeetrilised kujundid , geo E
10. - 14.02.02 Mõõtühikute teisendamine ,,Teaching measures "
17. - 20.02 Kümnendmurdude võrdlemine, liitmine , lahutamine ,,Builder Ted "
Vaheaeg 25. - 28.02
02. - 06.03 Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga 10, 100, 1000 jne. http://www.kool.ee
09. - 13.03 Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga 0,1: 0,01 jne. http://www.kool.ee
16. - 20.03 Kümnendmurdude korrutamine http://www. kool.ee
23. - 27.03 https://sites.google.com/site/eveklassid/matemaatika/viited-5-klassile
30.03 - 03.04 Kool.ee - haridusportaal: matemaatika testid : keskmise arvutamine
06. - 09.04 Kümnendmurdude jagamine http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
13. - 17.04 https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals
Vaheaeg 20. - 24.04
27. -30.04 http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5898
04. - 08.05 http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
11. - 15.05 Matemaatilisi mänge kordamiseks
18. - 22.05 http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
25. - 29.05 Loovus -ja looduslaager

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, ekraanile ilmub tööülesannete täitmise protsent. Kui õpilane on saanud 50 -100 % loetakse tööülesanne täidetuks ja eKooli kantakse märge ,,AR " .Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist tagasisidet. Oodatavast madalamal tasemel tulemust ( 0 - 49 % ) väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis peab õpilasel olema tehtud vähemalt 4 arvestuslikku tööd. Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul . Tööde hinded võivad kajastuda eKoolis matemaatika päevikus (vastav märge arvuti matemaatika päevikus).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb II poolaasta lõpuks (AR/ MA ).

Konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00 -15.45 või kokkuleppel õpetajaga.