Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 18. jaanuar 2020. a. kell 15.30
Muudetud: 18. jaanuar 2020. a. kell 15.30

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, Eksami ettevalmistuskursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tunnis kasutatakse õppekomplekti Gateway B2+ õpikut ja töövihikut.
See kursus kestab 20.01.20 - 27.03.2020 4 tundi nädalas

I nädal
1. One life-live it. U8 Compound adjectives (parts of the body). Dangerous sports U8 reading and vocabulary exercises
2. Special moments U8 listening skills, Dangerous sports U8 reading and vocabulary exercises
3. Comparison U8 exercises
4. Skydiving U8 reading and vocabulary skills

II nädal
5. Speaking practice (exam skill)
6. Words with more than one meaning U8 exercises
7. Words with more than one meaning U8 exercises
8. Vocabulary revision exercises / monologues

III nädal
9. Vocabulary revsion exercises / monologues
10. TEST U8 vocabulary 05.02.20
11. Participle clauses
12. Participle clauses

IV nädal
13. Participles clauses extra
14. Essay writing review, participles extra
15. Write an essay
16. U 8 revision

V nädal
17. U8 revision
18. U8 TEST 20.02.20
19.- 20. ? (aktused ?)

vaheaeg

VI nädal
21. U7-8 revision exercises (reading, vocabulary and listening skills), report writing revision
22.-24. CAE näidistest

VII nädal
25. write a report 09.03.20
26. Career development vocabulary
27. U9 reading about apprenticeship
28. Women in science U9 reading and vocabulary skills. Use of articles

VIII nädal
29. Using articles a, an, the (exercises)
30. Using articles (exercises)
31. Verb-noun collocations , exercises on the use of articles
32. Verb-noun collocations , exercises on the use of articles

IX nädal
33. Internship- speaking and listening exercises, use of articles revision
34. TEST (use of articles) 25.03.20
35. Job interviews
36. Develop speaking exercises

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks õpilane:
* tunneb vabaaja- ja töö-karjääri alast põhisõnavara
* oskab kasutada artikleid a, an ja the lausetes
* oskab võrdlemisega seotud võtteid
* grammatikas oskab moodustada erinevaid Participle clause struktuure
* on korranud akadeemilise essee kirjutamise võtteid ja kirjutanud ühe essee
* on korranud aruande (report) kirjutamist ja kirjutanud ühe (materjale kasutamata)
* on teinud monoloogi õpõetüki teemal

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 kitsamat testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) kokku 20%
1 õppetüki kokkuvõttev test 20%
1 essee 20%
1 report 20%
1 monoloog 10%
asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%

Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 5 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamist vastavalt koolis kehtestatud korrale.
Konsultatsiooniaeg tunniplaanis- registreeru riina.haljas@oesel.edu.ee (millal tuled, mis teema).
Järelvastamine vastavalt koolis kehtestaud korrale.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.


NB! 10. klassi Iv kursusel sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus ja 12. klassi teisel perioodil arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.