Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 18. jaanuar 2020. a. kell 15.26
Muudetud: 18. jaanuar 2020. a. kell 15.29

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20.-24.jaan
Muuseumikülastus.

27.jaan – 31.jaan
Kuressaare kesklinn. Ajaloolised hooned Kuressaares.(grupitööd)

3.-7.veeb
Talurahva eluolu tv lk 69-71 Kodukandi rahvariided, eesti rahvustoidud .

10.-14.veeb
Saaremaa mõisad.Tv lk 78 Ettekanded. http://www.mois.ee/vallad/saare.shtml

17.-21.veeb
Saaremaa mõisad. Ettekanded. http://www.mois.ee/vallad/saare.shtml

vaheaeg

2.märts – 6. märts
Priius, kallis anne õ lk 78-81, tv lk 82 Eestlaste perekonnanimed.

9.-13.märts
Eesti rahvuseepos „Kalevipoeg”. Tv lk 86

16.-20.märts
Ärkamisaegsed suurkujud Koidula, Jannsen, Hurt, Jakobson

23.-27.märts
Kordamistund ärkamisajast

30.märts-3.aprill
Eesti Vabariik 1918

6.-10.aprill
Vabadussõda. Töö kaardiga tv lk 95

13.-17.aprill
Eesti aeg ja Eesti asjad. Jaan Tõnisson, Konstantin Päts, Kristjan Palusalu tv lk 100-101

vaheaeg

27.aprill – 1.mai
ETV saade „ Ajavaod” 13.12.2011 tv lk 102-103 http://etv.err.ee/v/elusaated/ajavaod/saated/c267df86-cfb7-4cc4-a5b7-258dc76712db/ajavaod-moobliga-euroopasse-etv-2011

4.-8.mai
Eesti rahva kannatuste aastad tv 108-111 Metsavennad.
https://www.youtube.com/watch?v=varLsbI0roo

11.-15.mai
Nõukogude aeg. Minu pere mälestused

18.-22.mai
Taasiseseisvunud Eesti. Balti kett. Laulev revolutsioon

25.-29.mai
Loovuslaagri raames Pärnu muuseumi külastus „11 000 aastat ajalugu”

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo)
oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamisväärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" AR/ "mittearvestatud" MA
Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tegemata tunnitöö hinnanguks on "mittearvestatud" - MA. Õpetaja lisab sellele ka kommentaari, milles täpsustatakse järeletegemise võimalus.

II poolaastal piisav õpitulemus arvestuse saamiseks
õpilane
1) Osaleb Kuressaare linna ekskursioonil ja tutvustab ühte ajaloolist hoonet
2) Valmistab ette ja esitab ettekande ühest Saaremaa mõisast
3) Jutustab oma perekonnaliikmete/peretuttavate mälestustest elust Nõukogude ajal

Konsultatsioon ruumis 200a kolmapäeval kell 13.45

Vajalikud õppevahendid:
ajaloo õpik K. Antons, T. Hallik " Pääsukese lend läbi ajaloo".
ajaloo töövihik
kirjutusvahend ( sinine tinten pen)
värvilised pliiatsid/vildikad
joonlaud
harilik pliiats