Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 18. jaanuar 2020. a. kell 15.14
Muudetud: 18. jaanuar 2020. a. kell 15.14

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetuse kaudu tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus.
Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat esile tooma, koostama kava ning lühijuttu. Toetutakse koduloolisele ainestikule, õpitakse tundma kodukoha ajaloolisi paiku.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20.-24.jaan
Talupoja elutöö õ lk 66-69, tv lk 68 -69

27.jaan – 31.jaan
Talupoja aeg õ lk 70-73

3.-7.veeb
Rahvakalendri tähtpäevad.Tv lk 74-75

10.-14.veeb
Lähme mõisnikule külla õ lk 74-77, tv lk 76-78

17.-21.veeb
Lähme mõisnikule külla õ lk 74-77, tv lk 76-78

vaheaeg

2. – 6. märts
Priius, kallis anne õ lk 78-81, tv lk 82

9. - 13.märts
Eestlane astub ülikooli õ lk 82-85, tv lk 83-86 Peterson, Faehlmann, Kreutzwald

16.-20.märts
Aeg ärgata õ lk 86-89, tv lk 87- 90

23.-27.märts
Kontrolltöö: ärkamisaeg, kuulsad tegelased

30.märts-3.aprill
Eesti vabariigi esimene tulemine õ lk 90- 93, tv lk 91-94

6.-10.aprill
Kahekordne vabadussõda õ lk 94-97, tv lk 96-97

13.-17.aprill
Eesti aeg ja Eesti asjad õ lk 98-101, tv lk 98-99,

vaheaeg

27.aprill -1.mai
Jälle võõra võimu all õ lk 102-105, tv lk 104-107

4.-8.mai
Jälle võõra võimu all õ lk 102-105, tv lk 104-107

11.-15.mai
Eesti rahva kannatuste aastad õ lk 106-109, tv 108-111

18.-22.mai
Nõukogude aeg õ lk 110-113, tv 112-114

25.-29.mai
Loovuslaagri raames Pärnu muuseumi külastus „11 000 aastat ajalugu”

1.-2.juuni
Taasiseseisvunud Eesti õ lk 114-117, tv lk 115-117

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1. kasutab kontekstis mõisteid, lühendeid ja fraase sajand, aastatuhat, eKr, pKr,araabia number, Rooma number, kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas;
2. teab ajaloo periodiseerimise üldisi põhimõtteid;
3. leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
4. kasutab ajalookaarti ning töötab lihtsamate allikatega.
5. teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest
6. kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
7. väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;

Hindamine üles

Hindamise vormid:
Suuline ja kirjalik küsitlus, tööd kaartide, allikmaterjali ja piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamine. Lühijutu ning kirjelduse puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, mõistete ning märksõnade sobivust konteksti, stiili ja ainealast õigekirja. 5. klassis ei kontrollita kontrolltöödega enamat kui üht õpitud teemat korraga. Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu.
Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunnitöö, töövihiku ja töölehtede ülesanded, tunnikontrollid ja kontrolltööd) ja hinne pannakse välja poolaastas
kirjalikud tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga).
Tegemata kodutöö /tunnitöö hindeks on „1” ja tuleb õpilasel esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks.


Konsultatsioonid ja järelvastamine: kolmapäeval kell 13.45 ruumis 200a

Vajalikud õppevahendid:
ajaloo õpik K. Antons, T. Hallik " Pääsukese lend läbi ajaloo".
ajaloo töövihik
kirjutusvahend ( sinine tinten pen)
värvilised pliiatsid/vildikad
joonlaud
harilik pliiats