Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 18. jaanuar 2020. a. kell 13.54
Muudetud: 18. jaanuar 2020. a. kell 14.00

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

10. klassi III kursus kestab 20.01.2020- 27.03.2020
I nädal
1. uue kursuse intro; U4 vocabulary Mad science
2. Genetical modification U4 reading, speaking and vocabulary skills
3. GMO and cloning - U4 listening, reading and vocabulary exercises
4. Genetical engineering - U4 WB reading, speaking and vocabulary exercises, TED Talk about Genetical engineering

II nädal
5. Conditionals, vocabulary revision
6. Conditionals , vocabulary revision
7. U4 compound nouns exercises
8. U4 Compound nouns, listening skills, conditionals

III nädal
9. Conditionals (mixed), vocabulary revision
10. Conditionals, vocabulary revision
11. TEST (U4 vocabulary) 04.02.20
12. Additional reading about GMO food, Conditionals revision

IV nädal
13. presenataions /conditionals revision
14. presentations / conditionals revision
15. presentations/ conditionals revision
16. presentations /conditionals revision

V nädal
17.- 19. conditionals revision
20. TEST (conditionals) 19.02.20

vaheaeg

VI nädal
21. how to write a for-or-against essay
22. how to write a for-or-against essay
23. Write an essay
24. U4 review exercises

VII nädal
25. U4 exercises
26.-27. U4 TEST 10.03.20
28. test feedback

VIII nädal
29.-31. monoloogid / U3-4 revision exercises
32. riigieksami näidiskuulamine

IX nädal
33.-34. riigieksami näidislugemine
35. riigieksami näidissuuline
36. kursuse kokkuvõte

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks on õpilased:
- saavad aru tekstidest ja oskavad rääkida GMO, kloonimise ja teiste vastuolulistel teadusteemadel
- on õppinud liitsõnu (compound nound) õppetükis esitatu ulatuses
- tunnevad arutleva essee (for-or against) kirjutamise võtteid (kirjutamisoskus)
- on korranud ja oskavad moodustada tingimuslauset
- oskavad teha monoloogi õppetüki teemal(suulise eksami oskused)
- on tutvunud hea esitluse ülesehituse ja sõnavaraga ja teinud klassikaaslastele 1 esitluse
- on tutvunud riigieksami ülesehituse ja raskusastmega

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 kitsamat testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) 30%
1 kokkuvõttev test 30%
1 essee 10%
1 esitlus 10 %
1 monoloog 10%
asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%


Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 5 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamistvastavalt koolis kehtestatud korrale.
Konsultatsioonid kolmapäeviti alates kl 15.30-16.30 , registreeru riina.haljas@oesel.edu.ee !!!!
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.


NB! 10. klassi Iv kursusel sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus ja 12. klassi teisel perioodil arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.