Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Raina Rääp

klassiõpetaja

Kontakt: raina@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2020. a. kell 15.35
Muudetud: 9. märts 2020. a. kell 18.11

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

4. klassi valikainena on avastusõppe eesmärk:
- Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
- huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
- talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
- teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
- tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
- eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Valikaine avastusõpe lõimub kõigi 4. klassi õppeainetega (nt eesti keeles info otsimine, kirjutamine; loodusõpetuses – info otsimine, selle kasutamine, uurimine).

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20.- 24.01 Dinosauruste maailm - info otsimine internetist

27.- 31.01 Dinosauruste maailm - fauna joonistamine

03.- 07.02 Dinosauruste maailm - floora

10.- 14.02 Dinosauruste maailm - pusle

17.- 21.02 Dinosauruste maailm - pusle

VAHEAEG

02.- 06.03 Inimene - raamatu valmistamine (kehaosad)

09.-13.03 Inimene - raamatu valmistamine (elundkonnad)

16.-20.03 Inimene - raamatu valmistamine (elundkonnad)

23.-27.03 Inimene - raamatu valmistamine (elundkonnad)

30.03.- 03.04 Inimene - raamatu valmistamine (elundkonnad)

06.- 10.04

13.- 17.04

KOOLIVAHEAEG

27.04- 01.05

04.- 08.05

11.- 15.05

18.- 22.05

25.- 29.05

01.– 09. 06
Praktikaperiood

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, iseseisvale tööle , aktiivsusele, meeskonnatööle, töölehtede täitmisele.
Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA”
Hinnangu "A" saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli õppekavas märgitud piisavaks õpitulemuseks.
Hinnangu "MA" saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli õppekavas märgitud piisavast õpitulemusest madalamal tasemel.
Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul.
Õpilasele meeldetuletuseks kajastub esitamata või sooritamata töö eKoolis nullina. See asendub hinnanguga "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või märkega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tööde hinded võivad kajastuda eKooli erinevate õppeainete päevikutes (vastavalt õpiülesande sisule).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ).


Konsultatsioon toimub reedeti kell 12.00. - 12.45 ruumis 209.