Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2020. a. kell 15.13
Muudetud: 20. jaanuar 2020. a. kell 15.04

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Kohtuma.
Tegusõna pööramine.

II nädal
Millal?
Hommikul, lõunaajal, õhtul.
aastaajad, kuud, päevad
Mis kellast?

III nädal
Mis kell on?
Mis kellast?

IV nädal
Millal?
Populaarne lastelaul "Meil metsas sirgus kuuseke".
Laulu järgi pildi joonistamine.
Kaaslase pildilt sõnade otsimine, multifilmid.

V nädal
Kohtuma millal? kus?
Mis kell on? Mis kellast?

VI nädal
Kus te tavaliselt kohtute?
hommikusöök-lõunasöök-õhtusöök
VII nädal
Tulevik.
Mida sa teed(hakkad tegema)?
Millal? pühapäeval
Ta tahab vaadata telekat
VIII nädal
Omadussõna. Kordamine.
Omadussõna lühikesed vormid.
IX nädal
Suusalaager

X nädal
Kellega? Millega?
Sõbrustama kellega?. Sõitma. Millega?
XI nädal
Kellega? Millega?
Harjutame sõnade kasutamist seostatud tekstis- õpiku ja tv harjutuste varal
XII nädal
Minu sõber.
Sõbrustama, kohtuma, tahtma, sõitma

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta vältel õpilased kinnistavad lugemisoskust, tõlgivad teksti toetudes juba varem õpitud sõnade tähendustele(otsivad tuttavat sõnatüve)
Oskavad öelda mis päev täna on ja mis on tänane kuupäev.
Oskavad öelda millal, kas hommikul, lõunal või õhtul.
Oskavad öelda mis kell on ja mis kellast.
Oskavad pöörata sõna "kohtuma" olevikus ja minevikus.
Oskavad rääkida, kus ja kellega nad kohtuvad.
Oskavad öelda kellaaega, mis kellast?
Oskavad kasutada tulevikku(kas lihttulevikku või liittulevikku)
Oskavad rääkida, mida nad tahavad teha millal?/mis päeval?
Oskavad kasutada sõna "sõitma" ja rääkida, kes millega sõidab.

Hindamine üles

Hinnatakse sõnavara omandamist, lugemist, kirjutamist, rääkimist.
Tunnikontrollid tegusõnade pööramisele, sõnavarale, tõlkimisele.
Suuline hinne dialoogide eest.


Õpilane peab kõik saadud puudulikud hinded vastama vähemalt "rahuldavale"

Puudulike hinnete järele vastamine klassis 002 õpetajaga kokkulepitud ajal.

Märkus: Kasutatav õppekirjandus E. Kortšagina "Kutse Venemaale" A1 II osa
õpik ja töövihik