Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 14. jaanuar 2020. a. kell 14.40
Muudetud: 14. jaanuar 2020. a. kell 14.41

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-, majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20. - 23.01 Saaremaa rahvariided , tv lk 71; koduloo tv lk 43 ( arvestuslik töö )
27. - 31.01 Rahvakalendri tähtpäevad ja sellele päevale omased traditsioonid tv lk 74 - 75 ( arvestuslik töö )
03. - 07.02 Kodukohale kõige lähemal asuv mõis tv lk 78
10. - 14.01 Perekonnanimede panemine talurahvale tv lk 81 - 82
17. - 21.02 Kuressaare läbi aegade (lipp, vapp, tähtsamad hooned ) koduloo tv lk 44 - 47 ( arvestuslik töö )
Vaheaeg 24. 02 - 28.02
02. - 06.03 Kuressaare raekoda koduloo tv lk 48
09. - 13.03 Eesti esimene ajaleht Perno Postimees tv lk 89
16. - 20.03 Jalutuskäik Kudjape kalmistul
23. - 27.03 Kokkuvõte jalutuskäigult Koduloo tv lk 50 - 51 ( arvestuslik töö )
30.03 - 03.04 Vabadussõjas langenud Eesti sõjameeste auks püstitatud mälestusmärk Kuressaares tv lk 97 / 5
06. - 09.04 Saate ,,Ajavaod:mööbliga Euroopasse " vaatamine, arutelu ja tv lk 102
13. - 16.04 Filmi ,,Tuulepealne maa . ei ole sõda noortele meestele " vaatamine , tv lk 107 ( arvestuslik töö )
Vaheaeg 20. - 24.04
27.- 30.04 Film ,,Elulood " 2007, tv lk 111, mõistekaart
04. - 08.05 Intervjuu nõukogude ajast Tv lk 114 ( arvestuslik töö )
11. - 15.05 Filmi ,,Laulev revolutsioon " vaatamine, tv lk 117 /6
18. - 22.05 rühmatöö : mälestused taasiseseisvumisest ja laulvast revolutsioonist ( arvestuslik töö )
25. - 29.05 5.klasside laager Pärnus Jõulumäel

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
* teab olulisemaid kohalikke majandus- ja tööstusobjekte;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* tunneb kohalikku päritolu vanasõnu, kõne käände, rahvalaule, muistendeid;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombes tikku, omakultuuri;
* teab kohaliku päritoluga kirjanikke, kunstnikke, muusi kuid ja nende loomingut,
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb huvi oma paikkonna kultuuri ja sealt pärit kirjanike loomingu vastu;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikate st (sh turismiinfo), seda korrastada;
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, iseseisvale tööle , aktiivsusele, meeskonnatööle, töölehtede täitmisele. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.
Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" AR/ "mittearvestatud" MA ( Töö on esitamata )
Kui õpilasel on arvestuslik töö esitamata koolist puudumisel, siis eKooli päevikusse kantakse märk „0“. Arvestusliku töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud.. Tegemata tunnitöö hinnanguks on "mittearvestatud" - MA. Õpetaja lisab sellele ka kommentaari, milles täpsustatakse järeletegemise võimalus.

II poolaastal piisav õpitulemus arvestuse saamiseks teeb ära ja esitab kõik arvestuslikud tööd , mis on ainekaardis

Tööde hinded võivad kajastuda eKoolis ajaloo päevikus (vastav märge koduloo päevikus).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ).

Konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00 - 15.45 või kokkuleppel õpetajaga klassis 303