Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 5. jaanuar 2020. a. kell 22.24
Muudetud: 5. jaanuar 2020. a. kell 23.06

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 25. -29. november
1) Sissejuhatus, ainekaardi tutvustus. Grammar - revision. Töö tekstiga "How the Camel Got his Hump"(TB p 39-42 ex 3-5 )
2) Question tags (TB p 42 ex 6, WB p 44 ex 6), p 46-47 ex 9-10.
3) Revision (Tenses, passive, antonyms, question tags)

II nädal 2. -6. detsember
1) Test - 2.12.2019 (Grammar)
2) Work. Talk about work and duties (TB p 38 ex 1,2. WB p 41,42 ex 1,2)
3) Retelling the story "How the Camel Got his Hump". The questions in passive WB p 42-43. Suffixes WB p 45.

III nädal 9. -13. detsember
1) Christmas traditions(TB p 51 ex 5,7,8)
2) Christmas carols
3) Christmas in Estonia TB p 53

IV nädal 16. -20. detsember
1) Christmas WB p 56-58 (passive, used to, vocabulary)
2) Christmas WB p 59-62 (listening, writing). Medieval church(project work)
3) Christmas

KOOLIVAHEAEG 21.12 - 05.01.2020

V nädal 6. -10. jaanuar
1) Kaudkõne. (WB p 53-54 ex 6) The Weather (TB p 44-45, WB p 48-49 ex 1,2
2) "The Cyclone" I-II (TB p 45-48 ex 4-11).
3) "The Cyclone", revision of vocabulary (WB p 55 ex 7), Adjectives (suffixes -ed,-ive,-less) (WB p 50,51 ex 3,4)

VI nädal 13. -17. jaanuar
1) A plan of a room (WB p 52, ex 5). Entertainment TB p 54-55 ex 1-4; WB p 63-66 Ex 1-3
2) Texts "My Fail Lady", "Cockney English" and "Royal Ascot" lugemine + väljendid TB p 56-59 ex 5-12
3) Vocabulary (WB p 68 ex 5) Passive (WB p 66-67 ex 4)

VII nädal 20. -24. jaanuar
1) Interviewwing classmates, writing a review about a film (TB p 60 ex 13, WB p 69 ex 7)
2) Unit 10 grammar topics (have..., question tags, passive (TB p 61 ex1,2,4,6 WB p 70-75
3) Grammar revision

VIII nädal 27. -31. jaanuar
1) Worksheet unit 10, revision of grammar
2) Test - 28. jaanuar (grammar)
3) London, Article TB p 67-69 ex 2,3

IX nädal 3. -7. veebruar
1) Töö tekstiga "London" TB p 70-72, Article the, Present Perfect Passive (WB p 77-78 ex 1-3)
2) The Tower of London, Tower Bridge, London Eye and other sights of London. Listening task (WB p 81-82 ex 8).
3) Talk about London

X nädal 10. -14. veebruar
1) Big Wheel TB p 78 ex 1,2. Adverbs WB p 92 ex 1,2
2) The Past Perfect (reeglid) TB p 79 ex 3, WB p 93,94 ex 4,5.
3) Listening task WB p 95,96 ex 8. Grammar exercises, vocabulary exercises

XI nädal 17. -21. veebruar
1) Text "The Wheel turns" TB p 80-82 ex 4-9
2) Grammar practice (the Past Perfect, adverb, writing WB p 96 ex 9)
3) Eesti päev

KOOLIVAHEAEG 22.02 - 01.03.2020

XII nädal 2. -6. märts
1) Superstitions (TB p 73-75 tekst + väljendid)
2) Superstitions (TB p 76-77 tekst + väljendid)
3)Trimestri tagasi- ja edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid( ka viisakusväljendid) 6.-13. õppetüki piires
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab rääkida ja kirjutada teemapargist, Londoni vaatamisväärtustest, eelarvamustest, filmist( 10 lauset)
* oskab vastata esitatud küsimustele, olenevalt ajavormist
* oskab vesteldes kasutada kaaskõnelejaga nõustumist/ mitte nõustumist väljendavaid väljendeid
* oskab lugeda erinevaid numbreid (date, year, time, price, temperature, percentage, number)
* oskab korrektselt kirjutada e-kirja
* oskab moodustada käskivaid ja keelavaid lauseid
* teeb vahet lihtminevikul ja enneminevikul, oskab nendes aegades lauseid moodustada
* teab, millistel tegusõnadel lisandub to+verb, millistel verb+ing
* teab reeglit, kuidas moodustada om. sõnadest määrsõnu
* oskab moodustada lihtsamaid lauseid lihtolevikus ja lihtminevikus passiivis
* oskab sõnadele lisada ees- ja järelliiteid un/re/less/ful; teab nende liidete tähendust
* oskab moodustada küsijätke
* oskab moodustada küsilauseid passiivis ja kaudses kõnes

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt kas suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb:
2 arvestuslikku testi
sõnavara vastamine - kokku arvestuslik hinne
suulised vastamised (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, suulised harjutused) - kokku arvestuslik hinne
kirjalikud harjutused annavad kokku veel ühe/kaks KT-dega samaväärse hinde

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 15.00-15.45 ruumis 005 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on testi toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.

Õppekomplekt:
Ü.Kurm, E.Soolepp "I Love English" 5, TB + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2016, grammatilised töölehed