Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 5. jaanuar 2020. a. kell 19.12
Muudetud: 5. jaanuar 2020. a. kell 20.21

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal (25.-29. november)
1) Events that changed the course of history in Estonia (TB p 33 ex 12).
2) Revision (WB p 32). Similes, metaphors (TB p 34-35), opposite prefixes (TB p 35-37) (WB ex 1-4)
3) Revision: explain and guess (TB ex 7); tenses (active / passive WB p 36-39)

II nädal (2. - 6. detsember)
1) Verb forms, active / passive
2) Active or passive
3) Change into Passive/Active

III nädal (9. - 13. detsember)
1) Test - 10.12.19 (Passive)
2) U 5 Vastandsõnad TB ex 5, sõnaseletus ex 7. Unit 6 Robots (vocabulary)
3) Types of intelligences, strengths and talents (TB p 39-40). Conditional sentences

IV nädal (16. - 20. detsember)
1) Conditional sentences ( WB p 41-43 ex 2-4)
2) The article "Should robots have rights?" (TB p 41-44 ex 4-9), WB p 43-44 ex 5
3) Write a list of instructions for your helper robot (in 2035), WB p 46.

KOOLIVAHEAEG 21.12.2019 - 06.01.2020

V nädal (6. - 10. jaanuar 2020)
1) Unit 7 Wales. Basic facts, the symbols of Wales (TB p 45-47). Countries and languages (WB p 47 ex 1)
2) Similarities and differences of Wales and Estonia (TB p 48-49 ex 5, TB p 51, WB p 52 ex 9). Reported speech WB p 48 ex 2
3) Töö tekstiga "The Story of Gelert" (TB p 48-50). Articles a/an, the, - (WB p 49 ex 4). Questions (reported speech), WB p 48 ex 3

VI nädal (13. - 17. jaanuar)
1) Revision of vocabulary, translation (WB p 51 ex 7). Listening task (WB p 52 ex 8). Reported speech.
2) Grammar (active/passive; it's, there's, there are) (WB p 50-51 ex 5-6). Revision. Worksheet U 7.
3) Speaking(Estonia/Wales) TB p 51 ex 11. Unit 8 vocabulary.

VII nädal (20. - 24. jaanuar)
1) Street protest, vocabulary of protest (TB p 52 ex 1), describing the pictures, expand the slogans' messages (TB p 53, WB p 53,54 ex 1-4)
2) Reading the newspaper articles, headlines (TB p 54-55 ex 3). Grammar (so, such, enough, too (WB p 55-56 ex 5-8). Reading techniques (TB p 56 ex 5).
3) Nouns, verbs, adjectives (TB p 55 ex 4) + WB p 57,58 ex 10, TB p 56 ex 7

VIII nädal ( 27. - 31. jaanuar)
1) Revision. Translation (WB p 57 ex 9). Listening task "Greenpeace" (WB p 58 ex 11). Unit 8 worksheet
2) Presentation of protest action (WB p 57 ex 8). Unit 9 vocabulary.
3) Faces of friendship. Describing people ( physical appearance, characteristics). Grammar (have sth done) (TB p 59,60 ex 3,4; WB p 59,61 ex 2,4)

IX nädal (3. - 7. veebruar)
1) Töö tekstiga "My friend Timothy"+vocabulary exercises(TB p 60-62 ex 4-8, WB p 62 ex 5)
2) Talk about pets (TB p 62 ex 8-10, WB p 63 ex 8). Presentations (pets, TB p 62 ex 10)
3) Presentations (pets, TB p 62 ex 10).

X nädal (10. - 14. veebruar)
1) Revision (TB p 63). Conditional sentences (TB p 66 ex 5,6 WB p 66-68 ex 1-3)
2) Revision: have sth done or do sth yourself? (TB p 64 ex 2,3, WB p 68-70 ex 4-5)
3) Reading and writing numbers (WB p 65-66, TB p 65). Listening "The Consumer Electronics Show" (WB p 70 ex 6), Writing (WB p 70 ex 7)

XI nädal (17. - 21. veebruar)
1) Great inventions (TB p 67-69 ex 1-3), grammar - phrasal verbs (WB p 73 ex 4)
2) "Me? - A Genius?" (TB p 70-71 ex 5-8), (WB p 74 ex 7 tõlkelaused, listening task WB p 75 ex 8).
3) Eesti päev


KOOLIVAHEAEG 22.02.-01.03.2020

XII nädal (2. - 6. märts)
1) Revision of grammar, Conditionals WB p 71 ex 2, 5, 6
2) Test - 4.03.20 (Conditionals)
3) Tagasiside/edasiside. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks õpilane
* Omandab uue sõnavara teemade kaupa Unit 7-Unit 11
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist ja oskab teha kuulamisharjutusi, mis baseeruvad õpitud teemadele
* Oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
* Oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle
* Oskab lausetes kasutada passiivi aegu
* Oskab kõnes kasutada kaudkõnet
* Oskab sõna tüvest tuletada nimisõnu, tegusõnu, omadus- ja määrsõnu
* Oskab moodustada tingimuslauseid ( teeb vahet tingimuslausete 0, I ja II tüübil)
* Oskab rääkida leiutistest, lemmikloomadest, Eestit puudutavatest olulistest sündmustest, võrrelda Eestit ja Walesi, kirjeldada inimeste vlimust ja iseloomu
* Oskab lauses kasutada have sth done konstruktsiooni
* Oskab lugeda ja kirjutada numbreid( erinevates kontekstides)
* Oskab lausetes teha vahet ja kasutada minevikuaegu (the past simple/ the past continuous/ the past perfect)
* Oskab kasutada artikleid a/an, the
* Oskab moodustada kaudseid küsilauseid
* Oskab kasutada lausetes it`s/ there`s
* Oskab lausetes kasutada so, such, enough, too
* Oskab vastata emailile (vormistada kirja)

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb:
2 arvestuslikku testi
sõnavara vastamine - kokku arvestuslik hinne
suulised vastamised (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, suulised harjutused) - kokku arvestuslik hinne
kirjalikud ülesanded, harjutused annavad kokku veel ühe arvestusliku hinde

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 15.00-15.45 ruumis 005 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata. Kolme põhjuseta puudumise korral ootab õpilst lisa arvestuslik töö puudutud tundide materjali põhjal.

Õppekomplekt:
Ü.Kurm, E.Soolepp "I Love English" 7, TB + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2018: grammatilised töölehed