Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 1. jaanuar 2020. a. kell 11.46
Muudetud: 28. jaanuar 2020. a. kell 13.35

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Valikaine eesmärgiks on:
suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20.01 - 24.01
Milliseid üherakulisi elusolendeid leidub veetilgas? TV lk 9
27.01 - 31.01
Teeme ise raku mudeli tv lk 11
03.02 - 07.02
Kavanda matk vihmametsa tv lk 15
10. - 14.02
Tööleht. Elu erinevates keskkonnatingimustes
17. - 21.02
Katse. Toiduainete maitsmine tv lk 27

VAHEAEG

02. - 06.03
Rühmatöö: Milleks on inimesel vaja lihaseid? Tv lk 30 /2
09. - 13.03
Kujutlus - lähed Kariibi merre sukelduma. Joonista pilt oma seiklustest! Tv lk 33
16. - 20.03
Pulsi mõõtmine. Tv lk 34
23. -27.03
Aju kiidukõne. ,, Kes on parim " Tv lk 39
30.03. - 03.04
Elusündmute ajatelje koostamine, tv lk 41
06. - 10.04
Kirjutame kirja oma kehale tv lk 45
13. - 17.04
Jutustuse koostamine inimahvist tv lk 47

VAHEAEG

27.04 -01.05
Internetist info otsimine mingi enda valitud muuseumi kohta. Tv lk 49
04. - 08.05
Teeme ise hallitusseent
11. - 15.05
Kokkuvõte hallitusseene kasvatamise katsest
18. - 22.05
Õuesõpe - linnulaulu kuulamine ja lindude vaatlemine
25. - 29.05
Kokkuvõte vaatlusest
01. - 08.06
Praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist.. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, iseseisvale tööle, aktiivsusele, meeskonnatööle, töölehtede täitmisele. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet. Oodatavast madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA” või null „0” ( kui oluline töö on tegemata). Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele meeldetuletuseks kajastub esitamata või sooritamata töö eKoolis nullina. "0" asendub hinnanguga "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või märkega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tööde hinded võivad kajastuda eKooli loodusõpetuse päevikutes (vastavalt õpiülesande sisule).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ).
Konsultatsioon toimub päeviti kell 14.00. - 14.45 ruumis 306.