Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 1. detsember 2019. a. kell 13.14
Muudetud: 2. veebruar 2020. a. kell 11.40

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

NB! Iga moodul täpsustub vahetult mooduli alguses! 

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane 
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest; 
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust; 
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi; 
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires; 
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu; 
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti; 
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada; 
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist; 
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid; 
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tundideks vajalik: õpik, töövihik, harjutuste vihik, kirjutusvahend, värvilised pliiatsid või vildikad+ õpetaja kätte üks tavaline vihik tunnikontrollide ja lühietteütluste jaoks ja õhuke kiirköitja töölehtede ja lisamaterjalist korrektse õpimapi koostamiseks. 

Teine trimester kestab 25.11. 2019 - 06.03.20

KODUNE TÖÖ on üldjuhul sõnade õppimine ja kinnistamine IGAKS TUNNIKS ja tunnis õpitu kindla osa kordamine. Kodus õpitud sõnu kontrollime igas tunnis etteütluste või väikeste tunnikontrollidega.

Inglise keeles jagan nädalad mooduliteks, iga moodul keskmiselt 3-4 nädalat (kaks teemat ehk unitit õpikus). NB! IGA MOODULI SISU TÄPSUSTUB VAHETULT MOODULI ALGUSES! 
Mooduli hinne koosneb: 
50%- tundides suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne (kõik ettenähtud ülesanded täidetud ja iseseisvalt kontrollitud, hinnatakse enesekontrolli täpsust), töölehtede täitmise hinne (hinnatakse iseseisvat tööd materjali kasutamisega ja enesekontrolli täpsust)
50%-mooduli kokkuvõttev kontrolltöö (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö) 

Iga moodul lõpeb õpiku,töövihiku ja harjutustestide materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust. 

TRIMESTER 2, MOODUL 1 22.11.19- 10.01.20
NB! Teeme enne U9 ülesanded ja siis U8 (jõuluteema)

I õppetöö nädal 25.11.19-29.11.19
1. U7 kokkuvõttev test materjali kasutamisega
2. U9 Entertainment TB ex 1.-6. (reading, speaking, listening, vocabulary)
3. U9 Cockney English TB ex 7 (reading, listening, videos): Form a Passive sentence (WB U9 ex 4)

II õppetöö nädal 02.12.19 - 06.12.19
4. U9 Royal Ascot TB ex 8,9 (reading, listening, vocabulary). Form Passive sentences (WB p 57 ex 3); Make adjectives (WB U9 ex 2)
5. U9 Interview with a classmate (TB P 60); Film reviews WB p 69 listening; Passive exercises WB p 73 ex 4.
6. U9sõnad (TK); Use of the vocabulary WB p 68; Form Passive WB p 72 ex 3

III õppetöö nädal 09.12.19- 13.12.19 sel nädalal viivad tunde läbi asendusõpetajad
7. U9 harjutustest enesekontrolliga ja materjali kasutamisega Kodus III põhivorm (ebareeglipäraste tegusõnade vormid õpik lk 125)
8. TK (lk 125 põhivormid); U8 used to exercises ( WB p 56 ex 1 + p71 ex 1); Form the sentences WB p 57 ex 2; koosta U8 sõnadega ristsõna +Kodus III põhivorm (ebareeglipäraste tegusõnade vormid õpik lk 126)
9. TK (lk 126 põhivormid) U8 Christmas traditions - group work (WB p 60 ex 8) Thank you letter for a present ( WB p 61-62 ex 9 )+ Kodus III põhivorm (ebareeglipäraste tegusõnade vormid õpik lk 127)

IV õppetöö nädal 16.12.19- 20.12.19
10. TK (lk 127 põhivormid) U8 Christmas traditions TB U8 ex 3 -7 + WB ex 5 sentences 1.-6. (reading, listening, speaking and vocabulary)
11. U8 Christmas in Estonia TB U8 ex 6,7,9,10 + WB ex 5 sentences 7.-12. (reading, listening, speaking and vocabulary)
12. projektipäev ? Christmas Quizes+ III põhivorm (ebareeglipäraste tegusõnade vormid õpik lk 125-127)

vaheaeg

V õppetöö nädal 06.01.20 - 10.01.20
13. U8 kokkuvõttev test materjali kasutamise ja enesekontrolliga, U9 kordamine (U10 leht ül 1,2)
14. TEST moodul1 09.01.20 Kodus lk 125-127 ebareeglipäraste tegusõnade vormide kordamine)
15. testi tagasiside, konsultatsioonivajadus, moodul 1 hinne; U10 ülesanded õpikus, töövihikus, harjutustestis (U6-9 kordamine)+ ebareeglipäraste tegusõna vormide kordamine(õpik lk 125-127)

TRIMESTER 2, MOODUL 2
VI õppetöö nädal 13.01.- 17.01.20
16. ebareeglipäraste tegusõna vormide kordamine(õpik lk 125-127); Places and article the (TB U11 ex 1-4; WB U11 ex 1
17. ebareeglipäraste tegusõna vormide kordamine(õpik lk 125-127); Places and article the (WB U15 ex 3,4); Visiting London (TB U11 ex 5-6 + WB U11 ex 6)
18. ebareeglipäraste tegusõna vormide kordamine(õpik lk 125-127); Places and article the (TB U11 ex 11); London (TB U11 ex 7-10 + WB U11 ex 7 listening

VII õppetöö nädal 20.01-24.01.20
19. ebareeglipäraste tegusõna vormide kordamine(õpik lk 125-127); Tell about London , U11 voc revision WB U11 ex 5. Passive - kordamine (WB U11 ex 2,3)
20. Superstitions U12 TB ex 1-6; Alphabet WB U12 ex 1-2
21. Superstitions U12 TB ex 7-9; Kaudkõne moodustamine (küsimusest) WB U12 ex 4,5 +lisa?

VIII õppetöö nädal 27.01.-31.01.20
22. Superstitions WB U12 ex 6 listening. Kaudkõne moodustamine erinevate tegusõnadega WB U12 ex 7,8 + lisa? ; Sõnavara kordamine wb U12 ex 9 sentences
23. U11 kordamine testiks - harjutustest materjali kasutades ja enesekontrolliga
24. U12 kordamine testiks - harjutustest materjali kasutades ja enesekontrolliga

IX õppetöö nädal 03.02-07.02.20
25. TEST U11, 12 05.02.20
26 .testi tagasiside, konsultatsiooni ja järeltöö vajadus, moodul 2 hinne; põhivormide TK IV (ebareeglipäraste tegusõnade vormid õpik lk 125-127) uue mooduli info . Ajavormide nimetused . The London Eye (U13)

TRIMESTER 2, MOODUL 3 NB! olümpiaadihuvilistele lisaülesandeid
27. The London Eye mystery Part 1 TB U13; Past Perfect (WB p 103) ; Past Perfect vs Past Simple (WB and TB U13)

X õppetöö nädal 10.02-14.02.20
28. The London Eye Mystery Part 2 TB U13; exercises on tenses
29. The River Thames (listening WB U13); U13 vocabulary exercises (WB U13); tenses extra exercises
30. Water. Tuhala Witch well (TB U14) : Tenses (WB p 98)

XI õppetöö nädal 17.02-21.02.20
31. U13 ja U14 harjutustestid enesekontrolliga
32. TEST U13, 14 19.02.20
33. aktused : teatan konsulatsiooni ja järeltöö vajadusest

vaheaeg

XII õppetöö nädal 02.03-06.03.20
34. Water Cycle TB U14 exercises
35. mooduli hinne, trimestri hinne: WB U14 vocabulary exercises
36. U11-14 kordamisülesanded; põhivormide kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

TRIMESTER 2, MOODUL 1

*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U 8 ja 9 seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* on korranud ja oskab moodustada omadussõnu
* oskab eristada active sentence ja passive sentence (tavalist lauset umbisikulisest lausest)
* oskab muuta tavalise lause umbisikuliseks lauseks (Passive)
* oskab koostada küsimust umbisikulises vormis (Passive)
* on korranud ja oskab kasutada lauses *used to*
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust

TRIMESTER 2, MOODUL 2
* on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U11 ja U12 (London, superstitions)seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* on korranud passive lause moodustamist ja oskab moodustada tavalisest lausest (active sentence) umbisikulise lause (passive)
* on õppinud artikkel the kohanimedega reegleid ja oskab kasutada artiklit the kohanimedega
* on alustanud oleviku kaudkõnes küsimuste moodustamist (NB! sõnade järjekord) ja erinevate sõnadega kaudkõne moodustamist (offer, suggest, jne)
* on korranud tähestikku inglise keeles ja oskab sõnu järjestada vastavalt tähestikule

TRIMESTER 2, MOODUL 3
* on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U13 ja U14 (London Eye , water)seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* tunneb ja teeb vahet seniõpitud ajavormidel: Present Simple, Present Progressive; Past Simple, Past Progressive, Present Perfect; Future Simple
* on õppinud ja oskab moodustada lauset kasutades Past Perfect ajavormi (enneminevik)
* oskab kasutada lauses Past Simple (lihtminevikku) ja Past Perfect (enneminevik) ajavormi
*ebareeglipäraste tegusõnade vormid on väga selged (õpikus lk 125-127)

Hindamine üles

Trimestri hinne kujuneb mooduli hinnetest. Kui üks mooduli hinne jääb mitterahuldav, langetab see koondhinnet ühe palli võtta. Kui kaks moodulihinnet on mitterahuldavad, on trimestri hinne mitterahuldav. Kui moodulite hinded jagunevad võrdselt, siis otsustavaks on progress ehk viimased moodulid ja testide hinded. 

Mooduli hinne koosneb: 
50%- tundides ja kodus ettevalmistud suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne, vihiku hinne, töölehtede täitmise hinne 
50%- kokkuvõttev mooduli lõputest (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö) Iga moodul lõpeb õpiku, töövihiku ja harjutustestide materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust. Kokkuvõtva kontrolltöö hinne on arvestuslik hinne, mis annab 50% mooduli koondhindest. 

Hindamisskaala kirjalikele töödele NB! Õpetaja peab käekirjast aru saama!: 
„5“ 90-100% 
„4“ 75-89 % 
„3“ 50-74 % 
„2“ 25- 49% 
„1“ 0 – 24% 

Suulise vastuse hindamine: 
Hinne „5“ ehk "väga hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne , õpetaja abi ei vaja 
Hinne „4“ ehk "hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne, vaja on mõningaid õpetaja suunavaid küsimusi 
Hinne „3“ ehk "rahuldav"- jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, vajab palju õpetajapoolset suunamist 
Hinne „2“ ehk "puudulik"- oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates. 
Hinne „1“ ehk "nõrk" - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele. 

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud mooduli kokkuvõttev töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Mooduli kokkuvõtva testi järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "1" kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Järelvastamine toimub kooli poolt etteantud korra alusel