Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 27. november 2019. a. kell 12.44
Muudetud: 27. november 2019. a. kell 12.44

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29.11
Komm, wir feiern!
Wien. Prater. Wies`n
Lebkuchen-Herzen

2.-6.12
Landeskunde
Lieblingsfeste
Ein fest machen
kordamine

9.-13.12
Fabio.
Wir sind ein super Team!
Nationalitäten. Länder.
Roboter

16.-20.12
Weihnachten
jõulukommetest ja traditsioonidest
jõululaulud, luuletused
23.12 – 5.01 KOOLIVAHEAEG

6.-10.01
Wir sind ein super Team!Was darf man?
Was darf man nicht!

13.-17.01
Stadt
Wegbeschreibung
Verbote, etwas bewerten

20.-24.01
Was haben ir denn auf?
Schule
Hausaufgaben
Internet

27.-31.01
Tischgedeck
Begründen

3.-7.02
Wiederholungeinen Weg beschreiben
Stadtpläne
Präpositionen mit Dativ

10.-14.02
Landeskunde.
etwas für andere tun
die Meinung sagen
Modalverben

17.-21.02
Beschreibung einer Person
Über Fähigkeiten sprechen

24.02 – 1.03 KOOLIVAHEAEG

2.-6.03Superlative
Modalverben
Wiederhlung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad jutustada etteantud teemal, kui on eelnevalt selleks valmistunud.
* Oskavad kirjutada lühijutte, ekirja, postkaarti.
* Oskavad moodustada omadussõnadega sõnaühendeid õiges vormis, .
* Oskavad kasutada modaallverbe.
* Oskavad moodustada lauseid.
* * Oskavad lausetes kasutada eessõnu ja õiget käänet
*oskavad valida õiget tegusõna vastavalt asjade asenile
* Oskavad kasutada lausessidesõna denn.
* Oskavad anda hinnanguid

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, harjutused, srollimängud, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva hinde väljapanemisel aktiivsust, s.t aktiivset osalust töös, õpilase pingutust (nii suuliste kui ka kirjalike ülesannete korral) ja muude väikesemahuliste tööde hindeid, mille osakaal on 50 % kursuse lõpphindest. Kursuse AKTIIVSUSE HINNE on kursuse viimane hinne (kajastub e-koolis) ja sisaldab kogu kursuse vältel osalust õppimisprotsessis.
Kokkuvõttev hinne on hinne aktiivsuse, (s.t. tunnitöö, koduste ülesannete sooritamise, õpilase igakordse pingutuse eest (50%)) ja testide (50%) hinnetest. KOKKUVÕTTEV HINNE EI OLE HINNETE ARITMEETILINE KESKMINE.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni (eelneval kokkuleppel) ning töö uuesti sooritada.
Tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Kui puudutud tundide arv ületab 25 % kursuse kogumahust, sooritab õpilane kursusel käsitletud materjalide ulatuses hindelise testi, sel juhul on testi hinne ka trimestri hindeks. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.

Konsultatsioon neljapäeviti 14.45-15.30 ruumis 400 A (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal). Konsultatsiooni täpne aeg eelnevalt õpetajaga kokku leppida.
Vajalikud töövahendid:
Beste Freund . Deutsch für Jugendliche Kursbuch A.2. 1.
Beste Freund . Deutsch für Jugendliche Arbeitsbuch A.2.1.
Jooneline vihik.