Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 26. november 2019. a. kell 15.02
Muudetud: 27. november 2019. a. kell 12.24

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29.11
Treffpunkt; Spiegelstr. 12
Adresse und Telefonnummer, Verkehrsmittel
Präposition mit D

2.-6.12
Treffpunkt; Spiegelstr. 12
Verkehrsmittel, Orte in der Stadt
zu + D

9.-13.12
Orte in der Stadt
Personalpronomen im Akk.
Jemanden anrufen

16.-20.12
Weihnachten
jõulukommetest ja traditsioonidest
jõululaulud, luuletused
23.12 – 5.01 KOOLIVAHEAEG

6.-10.01
Kati kommt nächsten Freitag
Reisen. Uhrzeit.
Präp. zu
Wohinn gehst du? Wohin fährst du?

13.-17.01
Berufsporträt. <Präp. nach , in
über Reisen sprechen
Zeitangaben machen

20.-24.01
Das T-Shirt gefällt mir!
Kleidung
gefallen D
sagen, was gefällt
ein Geschenk machen, sich bedanken

27.-31.01
Veransatltungen und Orte
man
es gibt
Präpositionen mit Dativ

3.-7.02
Sagen, was an einem Ort gefällt
sagen , wo etwas stattfindet
Präpositionen

10.-14.02
Das Konzert hat Spass gemacht
Freizeitbeschäftigungen
Perfekt mit haben
von Vergangenem erzählen

17.-21.02
Beschreibung einer Person
Über Fähigkeiten sprechen

24.02 – 1.03 KOOLIVAHEAEG

2.-6.03
Perfekt von Verben
Vorsilben
trennbare Verben
Modalverben

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad jutustada etteantud teemal, kui on eelnevalt selleks valmistunud.
* Oskavad kirjutada lühikesi tekste etteantud teemal.
* Oskavad moodustada kasutada õiges käändes asesõnu, tegusõnu õiges pöördes, kasutavad õiget sõnade järjekorda lauses, tunnevad ja kasutavad eessõnu zu, mit, in, auf,
* Oskavad eesliidetega ja mka mittelahutuvaid tegusõnu, tunnevad modaalverbe
* Oskavad moodustada lauseid olevikus.
* Oskavad lugeda arve.
* Oskavad lausetes kasutadaaega väljendavaid eessõnu, väljendeid

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, harjutused, srollimängud, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva hinde väljapanemisel aktiivsust, s.t aktiivset osalust töös, õpilase pingutust (nii suuliste kui ka kirjalike ülesannete korral) ja muude väikesemahuliste tööde hindeid, mille osakaal on 50 % kursuse lõpphindest. Kursuse AKTIIVSUSE HINNE on kursuse viimane hinne (kajastub e-koolis) ja sisaldab kogu kursuse vältel osalust õppimisprotsessis.
Kokkuvõttev hinne on hinne aktiivsuse, (s.t. tunnitöö, koduste ülesannete sooritamise, õpilase igakordse pingutuse eest (50%)) ja testide (50%) hinnetest. KOKKUVÕTTEV HINNE EI OLE HINNETE ARITMEETILINE KESKMINE.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni (eelneval kokkuleppel) ning töö uuesti sooritada.
Tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Kui puudutud tundide arv ületab 25 % kursuse kogumahust, sooritab õpilane kursusel käsitletud materjalide ulatuses hindelise testi, sel juhul on testi hinne ka trimestri hindeks. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.

Konsultatsioon neljapäeviti 14.45-15.30 ruumis 400 A (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal). Konsultatsiooni täpne aeg eelnevalt õpetajaga kokku leppida.
Vajalikud töövahendid:
Beste Freund . Deutsch für Jugendliche Kursbuch A.1.2.
Beste Freund . Deutsch für Jugendliche Arbeitsbuch A.1.2.
Jooneline vihik.