Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 25. november 2019. a. kell 23.16
Muudetud: 25. november 2019. a. kell 23.16

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25. -29.11
Unit 6 tööleht kordamiseks
Unit 7: Wales, Wales`i teemal jutustamine
"The Story of Gelert"

02. -06.12
Eesti kohta kirjutamine, Walesi ja Eesti võrdlemine (similarities and differences), riigid/ rahvused/ keeled
Otsekõne, küsimuste moodustamine, artiklid a/an, the; it`s/ there`s; active and passive,

09. -13.12
Unit 8: Street protest - piltide kirjeldamine, tänavaprotestide teemal vestlemine.
It`s or there`s…; artiklid a/an, the;
Küsimuste moodustamine

16. -20.12
Protesti miitingust kirjutamine.
so/ such
Jõulupäev

KOOLIVAHEAEG

06.- 10.12
Unit 9: Faces of friendship: tuttava kirjeldamine
"My Friend Timothy"
have sth done

13.- 17.12
Teemade kinnistamine
Lemmiklooma pidamisest jutustamine ja kirjutamine

20. -24.01
Unit 10: numbrite lugemine
Kordavad harjutused

27. -31.01
Unit 11: Films - filmindusega seotud sõnavara ja väljendid, kinno kutsumine ja kutsele vastamine
Küsilaused kaudkõnes
Sõnavara kinnistavad harjutused

03.-07.02
Sõnade all ja every kasutamisest loendatavate ja loendamatute nimisõnadega
Tegijanime moodustamine, III tingimuslause tüüp, väljendite kasutamine lausetes
Unit 12 Music : muusikaga seotud sõnavara, teksti jutustamine.

10.-14.02
My favourite music
Tingimuslaused.
Kirjavahemärkide kasutamisest inglise keeles

17. -21.02
U 12 teemade kinnistamine
Unit 13: Museums
Eesti päev

KOOLIVAHEAEG

02.-06.03
COME väljendid
Tõenäosuse ja võimalikkuse väljendamine, pildi kirjeldamine
Ebareaalset või ebatõenäolist olukorda kajastavad tingimuslaused

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks õpilane:
* on õpilane omandanud sõnavara ja väljendid õpitu piires (U.6-U.12);
* oskab jutustada Walesist 8 lauset;
* oskab kasutada artikleid a/an, the;
* oskab lausetes kasutada it`s/ there`s;
* oskab moodustada passiivis lauseid;
* oskab kasutada so/ such;
* oskab kasutada struktuuri have sth done lausetes;
* oskab kirjutada lemmikloomade pidamise plussidest ja miinustest (8 lauset);
* oskab lugeda numbreid;
* oskab nimetada erinevaid filmi˛anreid;
* oskab kutsuda kaaslast kinno ja kutsele vastata
* oskab vestelda oma lemmikmuusikast ja -bändist( 10 lauset), dialoogid Ex9p79-80
* oskab kirjeldada etteantud pilti 10 lausega
* oskab kasutada sõnu all ja every loendatavate ja loendamatute nimisõnadega
* oskab panna küsilauseid kaudkõnesse
* oskab kasutada kirjavahemärke( punkt, koma) inglise keeles
* oskab kasutada COME väljendeid;
* oskab moodustada tingimuslausete I , II ja III tüüpi lauseid
* oskab kirjutada kunsti teemal ( umbes 10 lauset)
* teab inglise keeles suuremaid riike ja rahvuseid( õpitu piires)

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada.

Konsultatsioon kolmapäeviti 14.00-14.45 ruumis 404 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli veebilehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Kirjalike tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Vajalikud töövahendid:
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 7 + WB 7.
Jooneline või ruuduline vihik.
Mapp töölehtede jaoks.
Tintenpen + värvilised pliiatsid ja vildikad.