Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 24. november 2019. a. kell 21.48
Muudetud: 24. november 2019. a. kell 21.48

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25. - 29.11
Unit 7: Games.
Oma kavatsustest ja eesmärkidest kirjutamine.
Sõnavara ja grammatika kinnistamine.

02. - 05.12
Unit 9: The Pied Piper
Round up

9. - 13.12
Unit 8 Christmas fair
Dates

16. - 20.12
Heategevuslikest üritustest Inglismaal.
Christmas traditions
Christmas quizes.

VAHEAEG

06. - 10.01
Unit 10: When were you born?
The United States
Round up

13. - 17.01
Unit 11: New York City
Asesõnad
The Big Apple

20. - 24.01
Sally's trip to New York
Round up

27.- 31.01
Unit 12: Accidents
Omastava käände lõpp 's või '
Unit 12: Time

03. - 07.02
Kellaajad (past , to )
Round up


10. - 14.02
Unit 13: Täismineviku moodustamine
The Wise Man and his Cake
Ebareeglipäraste tegusõnade 3 põhivormi

17. - 21.02
Sõnavara harjutused.
Grammatika harjutused.

VAHEAEG

02. - 06.03
Unit 14: Collections
Panda things
My Little Pony toys

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased
- teavad unit 7 - 14 sõnavara ja väljendeid
- oskavad moodustata tulevikku sõnaühendi ,,be going to " abil
- oskavad kasutada sõna LIKE nii tegusõna tähenduses kui tähenduses - moodi, sarnane
- oskavad öelda ja kirjutada kuupäevi
- oskavad moodustada täisminevikku
- oskavad öelda ja kirjutada kellaaegu
- oskavad lugeda ja tõlkida unit 7 - 14 olevaid tekste
- oskavad tekste jutustada

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada.

Konsultatsioon kolmapäeviti 14.00-14.45 ruumis 404 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.

Kirjalike tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Vajalikud töövahendid:
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 3 + WB 3.
Jooneline või ruuduline vihik.
Mapp töölehtede jaoks.
Tintenpen + värvilised pliiatsid ja vildikad.