Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 24. november 2019. a. kell 21.16
Muudetud: 24. november 2019. a. kell 21.16

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29.11
My best friend. We both like/ hate. Do you like…
Unit 7: My day. My morning. Fay's morning. Before/after.
Fay's week.

2.-6.12
Harry and Jane's days. Lihtoleviku ajamäärused. Do ... watch...? Ainsuse 3. pööre.
Ainsuse 3. pööre.
Unit 8: Clowns. Riideesemed. Too (small). Kuude nimetused.

9.-13.12
Omadussõna keskvõrre – longer than.
Bobo and Button.
Tegusõna pööramine lihtolevikus.

16.-20.12
Kordamine. Tegusõnad.
Unit 9: Ball games. Tegusõnad palliga mängides. Ball games.
Hääldusmärgid.

23.12 – 5.01 KOOLIVAHEAEG

6.-10.01
Pika omadussõna keskvõrre; y-lõpulise sõna keskvõrre.
Pallimängud.
Jutuke oma pere sportlikest tegevustest.

13.-17.01
Stars. Tegusõnast nimisõna moodustamine (– ing). Kordamine.
Stars. Cleaners.
Teemade kordamine.

20.-24.01
Grammatika kordamine.
Unit 10 tööleht kinnistamiseks.
Picnic. Toiduained. Dialoogid.

27.-31.01
Do / Does. Sõnajärg lauses. Paaristöö.
Questions; When? Where? What? Ülivõrre.
Lausete moodustamine kasutades omadussõnade võrdeid.

3.-7.02
Kordamine.
Unit 12: Help. Ohutus, ettevaatusabinõud.
Pildi kirjeldamine – erinevuste leidmine. Ohutus. Küsisõnad.

10.-14.02
Street safety rules.
Omadussõnade võrded. Kordamine.

17.-21.02
Unit 13: Yesterday. Was / were. Mineviku ajamäärused. This year / last year.
A burglar. Was / were – yesterday / today.
Dialoogide koostamine paarilisega. Omadussõnad.

24.02 – 1.03 KOOLIVAHEAEG

2.-6.03
Kordamine.
Unit 14: Visit. Nädalapäevad ja järgarvud.
Tegusõna BE vormid.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilased omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpitakse korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpitakse omandatud keelefraasidega suhtlema inglise keeles.
* Esitab kas-küsimusi ja küsisõnaga algavaid küsimusi ja nendele korrektselt vastata.
* Oskab muuta mina-vormis teksti ainsuse 3. pöördesse (I like/she likes).
* Oskab moodustada tegusõna BE jaatavat, eitavat ja küsivat vormi olevikus ja minevikus, kasutada HAVE GOT, kestvat olevikku, CAN, there is/are, lihtolevikku, käskivat kõneviisi.
* Oskab kasutada ainsuse 3. pööret, nimisõnade mitmust, lihtoleviku ajamääruseid, .
* Oskab moodustada omadussõnade keskvõrret, võrrelda asju ja inimesi.
* Oskab moodustada tegusõnast nimisõna (-ing).
* Oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus (reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad),
* Oskavad kirjutada ja jutustada 8 lauset oma pere ja sõprade sportlikest tegevustest, oma sõbrast.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada.

Konsultatsioon kolmapäeviti 14.00-14.45 ruumis 404 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.

Kirjalike tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Vajalikud töövahendid:
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 2 + WB 2.
Jooneline või ruuduline vihik.
Mapp töölehtede jaoks.
Tintenpen + värvilised pliiatsid ja vildikad.