Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 24. november 2019. a. kell 20.43
Muudetud: 24. november 2019. a. kell 20.43

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29.11
Unit 6 tööleht kinnistamiseks.
"Ireland" The Mary Celeste - töö tekstiga
Teksti põhjal jutustamine.2.-6.12
Arvsõnad (two-year-old son) ja eessõnad (after, for, in, on)
Christmas
The elves and the shoemaker

9.-13.12
Kas-küsimustele vastamine, ajamäärused: ever, never, yet.
Lihtminevik ja kestev minevik.
Jõulu kombestik (jutu kirjutamine).

16.-20.12
The Canterville Ghost - töö tekstiga, ristsõna lahendamine.
Ainsus ja mitmus (loendamatud ja loendatavad nimisõnad)/ artikli kasutamine (a, an, some).
Jõulupäev.

23.12 – 5.01 KOOLIVAHEAEG

6.-10.01
Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some); modaalverbid (can, may, must).
Pereliikmed ja sugupuu.
Unit 10 sõnavara harjutamine, punctuation.

13.-17.01
Nõustumine ja mittenõustumine; Šotimaa.
Šotimaa ja Eestimaa.
Grammatika kordamine.

20.-24.01
Grammatika kordamine.
Tööleht Unit 10.
Unit 11: Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine.

27.-31.01
Greyfriars Bobby - töö tekstiga. Lemmikloomast kirjutamine.
Kestva ja lihtmineviku eristamine, kestva mineviku ja oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous).
Kordamine.

3.-7.02
Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine.
Helen and Anne - töö tekstiga.
Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses.

10.-14.02
Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne
Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne. Kirjutamine enda lemmikloomast.
Teemade kordamine ja kinnistamine.

17.-21.02
Unit 13. Ajavormid. Kaudne kõne. Sõnajärg lauses.
Enesetunde kirjeldamine, kaudne kõne.
Eesti päev.

24.02 – 1.03 KOOLIVAHEAEG

2.-6.03
Feeling stressed - töö tekstiga.
Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, juhtumi kirjeldus.
Kordamine. Unit 14 sõnavara harjutused.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad jutustada etteantud teemal, kui on eelnevalt selleks valmistunud.
* Oskavad kirjutada lühijutte, ekirja, postkaarti.
* Oskavad moodustada omadussõnade võrdlusastmeid ja moodustada omadussõnadest määrsõnu (-ly).
* Oskavad kasutada asesõnu (I, my, me, myself jne).
* Oskavad moodustada lauseid kestvas minevikus.
* Oskavad lugeda aastaarve.
* Oskavad lausetes kasutada modaalverbe can/ may/ must ja oskavad moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust.
* Teevad vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel.
* Oskavad kasutada lauses modaalverbe can, may, must.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada.

Konsultatsioon kolmapäeviti 14.00-14.45 ruumis 404 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.

Kirjalike tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Vajalikud töövahendid:
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 4 + WB 4.
Jooneline või ruuduline vihik.
Mapp töölehtede jaoks.
Tintenpen + värvilised pliiatsid ja vildikad.