Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 24. november 2019. a. kell 19.18
Muudetud: 24. november 2019. a. kell 19.21

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25. -29.11
Kaudkõne
there...lausete moodustamine
"The Great Fire of London" jutustamine
Money matters: filler words; making a dialogue on saving or spending pocket money+ vestlemine raha teemal

02. -06.12
Unit 7: "One Thousand Dollars", filler words;
word derivation - sõnade tuletamine;
much/ many/ a lot of; little/ a little/ few/a few- reeglid.
WB Ex 3,4 p 46-48( töö sõnaraamatuga)

09. -13.12
Tulpdiagrammi kirjeldamine; telefonivestluste sõnavara.
Zero, first, and second conditionals - tingimuslaused.
Tegusõnast nimisõna moodustamine; much/ many/ a lot of; little/ a little/ few/a few; tõlkelaused
Unit 8 The phone vocabulary

16. -20.12
"The Foundling Museum". Telefoni-dialoogi koostamine.
Homophones; tingimuslaused.
Jõulupäev

KOOLIVAHEAEG

06.-10.01
Teemade kinnistamine.
U8 tööleht kinnistamiseks
Unit 9 Kujundite ja arvutamisega seotud sõnavara

13.-17.01
Unit 9 A newspaper article about time capsule.
Sõnade tuletamine, tingimuslaused.
Sõnavara harjutused.

20.-24.01
Teemade kinnistamine.
Kujundid, sõnade tuletamine.
Unit 10 Show what you know.

27.-31.01
Teemade kinnistamine, tingimuslaused.
Eessõnad, väljendid sõnaga TURN.
Kirja kirjutamine.

03.-07.02
SUUSALAAGER

10.-14.02
Unit 11 Sponsored Walk. Ekirja lugemine
Omadussõnad+ harjutusi eessõnadele.
Sponsorluse teemal vestlemine.

17.-21.02
Tingimuslaused. Kirja kirjutamine.
Kuulamisülesanded+internetist info otsimine.
Eesti päev

KOOLIVAHEAEG

02.-06.03
Unit 11 tööleht kinnistamiseks.
Unit 12 Adventure - seiklustest rääkimine.
II trimestrist kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks õpilane:
* teab väljendeid sõnaga TURN;
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse;
* oskab vormistada ja kirjutada kirja sõbrale;
* oskab moodustada lauseid passiivis (present/past simple, present continuous);
* teab tingimuslausete 0/ I/ II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodustada;
* teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of; (a) little / (a) few;
* on omandanud õppetükkide 6-11 sõnavara + väljendid, kasutab õpitud sõnavara jutustamisel, suhtlemisel.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Trimestri hinne kujuneb tunnikontrollide ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) põhjal. Õpilane peab olema valmis esitama iga tunni lõpus oma tunnitöö õpetajale hindamiseks.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada.

Konsultatsioon kolmapäeviti 14.00-14.45 ruumis 404 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli veebilehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Kirjalike tööde hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Õppekomplekt:
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 6 + WB 6 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2017
Ü. Kurm, E.Soolepp "I Love English 6 Tests" 2017