Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 24. november 2019. a. kell 18.18
Muudetud: 24. november 2019. a. kell 18.18

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25. -29. 11
U1- U4 teemade kinnistamine - Show what you know.
Lauamäng õpitule (õpitud grammatika kordamine)
Teemade kordamine. Töölehed värvimiseks ja sõnade kinnistamiseks

02. -06. 12
U5 tööleht kinnistamiseks
BE pööramine, this is/ these are, hääldusmärkide järgi sõnade kirjutamine, tähereast lausete kirjutamine, lausete sobitamine piltidega.
Clothes, colours, next to/ between/ under/ on (top of)

09. -13. 12
Where? Colours. Kas küsimused (Is your ... red? /Are your ...?) ja nendele vastamine.
The colours (värvid) , is...are...küsimused, ainsuse ja mitmuse omastav (girl's skirt / girls' skirts)
U6 tööleht teemade kinnistamiseks. Sõnavara kinnistamine.

16. -20. 12
Christmas Eve (jõulunäidend)
Merry Christmas! Christmas Carols
Jõulusõnavara kinnistamine

KOOLIVAHEAEG

06.- 10. 01
Time. What's the time? - It's ... o'clock
Let's ... Numbers 11-12. Asesõnad (I, you, he, she, it, we, they), jaatus - eitus (I am - I am not/ (s)he is - (s)he is not/ they are - they are not, nende lühivormid)
Näoilmed, emotsioonid. Kas küsimused; Are you sad? - Yes, I am / No, I am not.

13.- 17. 01
Asesõnad, BE pööramine (eitavad laused)
Sõnavara ja grammatika kordamine.
U7 tööleht teemade kinnistamiseks: sõnavara, eessõnad at/in, lausete sobitamine piltidega, asesõnad.

20. -24. 01
I can / I cannot = I can't / Can you ...?
What can you do?
Omastavad asesõnad (my, your, his, her, our, their)

27. -31.01
Sõnavaraharjutused
U8 tööleht kinnistamiseks
My body

03.-07.02
Can you ...? Sidesõnad and / or / but
My ... hurts (kehaosad)
How many? Animals. Have got/ has got

10.-14. 02
Have/has got - iseenda ja kaaslaste kirjeldamine. Vastandsõnad. Sõnavara kordamine.
U9 teemade kinnistamine.
U9 kehaosad, tähestikuline järjekord, sidesõnad and/ but, iseendast lausete kirjutamine , lausete sobitamine piltidega; Valentine`s Day

17. -21. 02
Have you got ...? - Yes, I have / No, I haven't.
Numbers 13-20
Unit 10: harjutused kordamiseks

KOOLIVAHEAEG

02.-06. 03
U10 tööleht teemade kinnistamiseks
Days (nädalapäevad)
Trimestrist kokkuvõtete tegemine. Kestev olevik

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri hindamisele tulevad osaoskused:
• Tead vajalikku sõnavara õppetükkide kaupa nii suuliselt kui kirjalikult;
• Oskad lugeda õpitud rütmisalme, dialooge ja teksti õige häälduse ja intonatsiooniga.
• Oskad kirjeldada ennast, oma kaaslast (My name is ... I'm ... years old. I've got blue eyes, ...... My trousers are ...)
• Oskad vabandada ja tänada, kutsuda kaaslast tegutsema (Let's play ball!)
• Oskad iseloomustada eseme/olendi asukohta (next to/ between/ under/ on (top of) / in)
• Tead ülakoma omastavalist tähendust ainsuses ja mitmuses (girl's / girls' friend)
• Oskad kasutada omastavaid asesõnu my/your/his/ her/our/their.
• Tead ja oskad kasutada tegusõna BE vorme.
• Oskad öelda, mida keegi suudab, oskab (CAN), mida keegi omab (HAVE/HAS GOT)
• Oskad moodustada nimisõna mitmust.
• Tead numbreid 1-20.
• Oskad esitada Kas- küsimust ja sellele vastata (Are you ...? Can you ...? Have you ...?)
• Oskad kasutada artikleid a/an, the (This is a new house. The house is really big.)

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel (õigeid vastuseid alla 50%) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti.
Konsultatsioon toimub K kell 14:00-14:45 ruumis 404.

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, Ene Soolepp "I love English" 1, Book + WB + CD, Studium 2011