Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9 indiv õpe prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 24. november 2019. a. kell 17.50
Muudetud: 24. november 2019. a. kell 17.50

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tingimuslaused (conditional sentences)
Countries and languages
Similarities and differences of Wales and Estonia
Street protest - piltide kirjeldamine.
My friend - sõbra kirjeldamine, ühistegevused
Do you have a pet? - lemmikloomadest kirjutamine.
Filmindusega seotud sõnavara.
My favourite artists/ musicians.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestri lõpuks õpilane:
* Omandab uue sõnavara teemade kaupa Unit 6 - 12
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist
* Oskab lausetes kasutada passiivi aegu
* Oskab kirjutada numbreid (erinevates kontekstides)
* Oskab lausetes teha vahet ja kasutada minevikuaegu (the past simple/ the past continuous/ the past perfect)
* Oskab kasutada artikleid a/an, the
* Oskab moodustada küsilauseid
* Oskab moodustada lauseid otse- ja kaudkõnes
* Oskab kirjeldada etteantud pilti 10 lausega
* Oskab kasutada sõnu all ja every loendatavate ja loendamatute nimisõnadega
* Oskab panna küsilauseid kaudkõnesse
* Oskab kasutada kirjavahemärke (punkt, koma) inglise keeles
* Oskab kasutada COME väljendeid;
* Oskab moodustada tingimuslausete I , II ja III tüüpi lauseid
* Teab inglise keeles suuremaid riike ja rahvuseid (õpitu piires)

Hindamine üles

Individuaalne õppetöö. Hindamine toimub õppetöö käigus õpilase seisundit ja võimeid arvestades.
Hindamisel erisused vastavalt individuaalsele õppekavale.
Kokkuvõttev hinne kujuneb kõigi trimestri jooksul saadud hinnete keskmise põhjal.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 7 + WB 7+ CD, kirjastus Studium, Tartu 2018