Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 24. november 2019. a. kell 11.54
Muudetud: 17. veebruar 2020. a. kell 14.17

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

6. klassi lõpetaja:
* saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
* mõistab olulist õpitud temaatika piires;
* kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
* tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
kõnelejaga;
* teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab
neid arvestada;
* rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
* töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
* seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Nov 25- 29
1) Geograafilised nimed, ajaga seotud väljendid, aastaarvude lugemine TB p 40-42, WB p 42. Kordamine, kirjutamine Eesti kohta, WB p 43
2) The Mary Celeste - töö tekstiga TB p 42-44; WB ex 1, 2, 3. https://www.youtube.com/watch?v=B7yCEt7LRR4
3) Arvsõnad (two-year-old son) ja eessõnad (after, for, in, on) WB ex 4-7

Dec 2-6
1) Kordamine. Unit 8 sõnavaraga tutvumine (WB p 44, TB ex 2)
2) TEST (unit 6-7) - 04.12.2019
3) Christmas (TB p 45-48; WB ex 8)

Dec 9-13
1) Töö tekstiga "The elves and the shoemaker" (TB ex 6-9; WB ex 9-11)
2) Kas-küsimustele vastamine, ajamäärused: ever, never, yet; jõulukombestik (jutu kirjutamine), WB ex 4, 5; TB ex 10
3) Lihtminevik ja kestev minevik, kordamine WB ex 2, 3.

Dec 16-20
1) Kordamine. Round-up
2) Round - up harjutused, Christmas activities
2) Kordamine. Christmas activities

KOOLIVAHEAEG 21.12 - 05.01.2020

Jan 6-10
1) Lihtminevik ja kestev minevik, kordamine (WB ex 2, 3, 6, 7). Revision for the test. WB p 46-49
2) Test (unit 8) - 08.01.2020. Töö unit 9 sõnavaraga TB ex 1-3
3)Töö tekstiga "The Canterville Ghost", ristsõna lahendamine (TB ex 5-8; WB ex 1). https://www.youtube.com/watch?v=vrZfasJU4MY

Jan 13-17
1) Ainsus ja mitmus (loendamatud ja loendatavad nimisõnad)/ artikli kasutamine (a, an, some) WB ex 2-5
2) Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some); modaalverbid (can, may, must) WB ex 5-7.
3)Artiklid a/an, the, -- (WB p 60 ex 3). Modaalverbid (WB p 59, 61 ex 5). Unit 10 kordamine ja kinnistamine.

Jan 27-31
1) Pereliikmed ja sugupuu (TB ex 9, WB ex 1, 8, 10)
2) Unit 10: Scotland. Agree or disagree (TB p 56-60). Scottish Sword Dance, video https://www.youtube.com/watch?v=bZCT8H-Hpbc
3) Töö tekstiga "Scotland" (TB p 58-60). Video "Royal Military Tattoo. Edinburgh 2018": https://www.youtube.com/watch?v=SQ-YprREuAM

Feb 3-7
1) Greyfriars Bobby - töö tekstiga. Lemmikloomast kirjutamine TB ex 7-11, WB p 70, video https://www.youtube.com/watch?v=l6QbXgHhT8U
2) Unit 11. Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine TB p 64-66; WB ex 1-3
3) Kestva ja lihtmineviku eristamine, kestva mineviku ja oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous) WB p 66-69 Videos: https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo
https://www.youtube.com/watch?v=0_lrUe7sAAc

Feb 10-14
1) Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine TB p 70-71, WB ex 8. Kordamine
2) "Helen and Anne" - töö tekstiga TB ex 5-9, WB ex 1, 2, 5. https://www.youtube.com/watch?v=rW7goOvhFR8
3) Klass õppekäigul päästeametis (KEAT)

Feb 17-21
1) 14.02.2020 - TEST (Unit 9-11). 1. osa
2) TEST (unit 9-11), 2. osa. Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6
3) Eesti päev

KOOLIVAHEAEG 22.02 - 01.03.2020

March 2-6
1) Ajavormide harjutamine (past simple, past continuous, present simple, present continuous). Kaudkõne.
2) Kirjutamine enda lemmikloomast (WB p 70); kaudkõne harjutamine
3) Tööleht (unit 12). Trimestri tagasi- ja edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
Õpilane
* omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa (unit 6-10)
* õpib kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi
* oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks
* õpib paarilisega dialoogi harjutades suhtlema õpitud suhtlusfraasidega
* oskab moodustada omadussõnade võrdlusastmeid
* oskab lugeda aastaarve
* oskab kasutada asesõnu omastavas käändes (kelle oma)
* oskab kirjutada lühijuttu kaubamajast, Eestist, taaskasutusest, oma kodust, meediast oma elus (8-10 lauset)
* oskab jutustada õppetükkide lugemistekste teemade kaupa (a'-10 lauset)
* oskab kasutada artikleid a, an, the; teab juhte, kui artiklit ei kasutata
* oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must
* oskab moodustada kaudkõnet (jutustav lause olevikus)
* oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev olevik, kestev minevik; täisminevik)
* oskab kasutada sagedust näitavaid sõnu: always, asually, often, sometimes, rarely, never
* oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu, oskab omadussõnast moodustada määrsõnu

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (3 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne )
annavad kokku veel ühe/kaks (olenevalt protsessihinnete arvust) KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega). "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.


Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 4., kirjastus Studium, Tartu 2015 (õpik, TV, CD)